• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 18/09/1995
  • Ngày hết hiệu lực: 27/03/1996
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 379/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 18 tháng 9 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành bản quy định thu một phần viện phí tại các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh Lào Cai

______________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 27.8.1994 và Nghị định số 33/CP ngày 23.5.1995 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí;

Căn cứ Thông tư số 20/TT-LB ngày 23.11.1994 và Thông tư số 11/TT.LB ngày 29.6.1995 của Liên bộ Y tế - Tài chính - Lao động thương binh xã hội - Ban vật giá Chỉnh phủ hướng đẫn thực hiện Nghị định 95/CP và Nghị định 33/CP của Chính phủ;

Xét đề nghị số 300/CV.YT ngày 24.8.1995 của Sở Y tế Lào Cai về việc thu một phần viện phí tại các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bản quy định thu một phần viện phí tại các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh Lào cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lục kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với văn bản này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở ban ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện thị xã căn cứ quyết định thi hành.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Quý Đăng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.