• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/10/2014
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 1883/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 20 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự thảo Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ đại Công quốc Luxembourg về dự án “Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang”

________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 6897/BKHĐT-KTĐN ngày 03 tháng 10 năm 2014;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua Dự thảo Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đại công quốc Luxembourg về Dự án “Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang” (VIE/035) do Chính phủ Đại công quốc Luxembourg viện trợ không hoàn lại.

Điều 2. Ủy quyền cho lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ ký Nghị định thư trên với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Luxembourg.

Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành cho việc ký Nghị định thư./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Hoàng Trung Hải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.