• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/07/2008
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 937/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 16 tháng 7 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Tổ Công tác chỉ đạo xây dựng Đề án cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững đối với các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất

___________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010

Căn cứ Quyết định số 20/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 – 2010;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình giảm nghèo, thành lập Tổ Công tác chỉ đạo xây dựng Đề án cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững đối với các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất, gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổ trưởng;

2. Ông Hà Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, thành viên;

3. Ông Cao Viết Sinh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên;

4. Ông Phạm Sỹ Danh, Thứ trưởng Bộ Tài chính, thành viên;

5. Ông Lê Bạch Hồng, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, thành viên;

6. Ông Hứa Đức Nhị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, thành viên;

7. Ông Nguyễn Quốc Huy, Chuyên viên cao cấp, nguyên Phó Chủ tịch Văn phòng Chính phủ, thành viên.

Điều 2. Tổ công tác có các nhiệm vụ sau đây:

1. Xây dựng đề cương hướng dẫn các tỉnh có các huyện tỷ lệ hộ nghèo cao nhất đánh giá thực trạng tình hình đói nghèo, xác định nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, kiến nghị các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ thực hiện giảm nghèo bền vững phù hợp với đặc thù của từng huyện nghèo.

2. Hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành liên quan rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các chương trình, dự án thực hiện mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2006 – 2010 trên địa bàn các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất, xây dựng danh mục các dự án cần tập trung đầu tư để đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo.

3. Xây dựng Đề án cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững đối với các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất, trên cơ sở đánh giá chính xác thực trạng và nguyên nhân, từ đó đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo bền vững đối với các huyện nghèo nhất với mục tiêu: từ nay đến năm 2010 phải có bước chuyển biến nhanh về cơ sở hạ tầng, giai đoạn từ năm 2011 – 2015 chuyển biến mạnh về đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo và giai đoạn từ năm 2016 – 2020, phấn đấu để các huyện nghèo nhất tiến kịp mức trung bình của các huyện trong cả nước; xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án và kế hoạch triển khai thực hiện trình Thủ tướng Chính phủ vào cuối tháng 8 năm 2008.

Điều 3. Tổ trưởng Tổ Công tác có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân; đồng thời, sử dụng bộ máy của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tính toán, lồng ghép, phối hợp các chương trình, kế hoạch và nguồn lực của công tác giảm nghèo và các chương trình liên quan để xây dựng Đề án.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.