• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/10/2008
UBND TỈNH LAI CHÂU
Số: 11/2008/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày 30 tháng 10 năm 2008

CHỈ THỊ

Về việc thực hiện quản lý tiền của nước ngoài có chung biên giới tại khu vực biên giới và khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu

___________

Thực hiện Pháp lệnh Ngoại hối 28/2005/PL-UBTVQH11 đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 13/12/2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2006; Quyết định số 140/2000/QĐ-TTg ngày 08/12/2000 của thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tiền của nước co chung  biên giới và khu vực kinh tế cửa khẩu tại việt nam; Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 16/03/2007 và Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 13/05/2008 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trong thời gian vừa qua , nhất là từ khi sau chia tách tỉnh, UBND tỉnh đã quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, ban hành các chính sách thu hút đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, khuyến kích các doanh nghiệptrong và ngoài tỉnh đẩy mạnh hoạt động giao lưu kinh tế, xúc tiến thương mại với tỉnh Vân Nam – Trung Quốc qua đó đã thúc đẩy kinh ngạch xuất, nhậpk khẩu tăng mạnh, hoạt động kinh tế giữa hai bên ngày càng xôi động hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý ngoại hối trên địa bàn khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng vẫn chưa được các cơ quan chức năng quan tâm chỉ đạo công tác quản lý tiền của nước có chung biên giới nên hoạt động quản lý còn kém linh hoạt, hiệu quả chưa cao, thanh toán trong xuất nhập khẩu hành hóa và dịch vụ giữa thương nhân Việt Nam và thương nhân Trung Quốc không thanh toán qua ngân hàng, các hộ tư nhân làm dịch vụ thu đổi ngoại tệ nhưng không có đăng ký kinh doanh, không làm nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý tiền của nước có chung biên giới, mặt khác góp phần đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội tại khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; các huyện, các đơn vị và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện  một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lai Châu ( NHNN) có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt quyết định số 140/2000/QĐ-TTg ngày 08/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ và thông tư số 07/2001/TT-NHNN ngày 31 tháng 08 năm 2001 của NHNN Việt Nam về việc quản lý tiền của nước có chung biên giới, phối hợp với các ngành, các huyện có biên giới xem xét, cấp phép thành lập bàn thu đổi ngoại tệ cho các cá nhân theo đúng các quy định hiện hành.

2. Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng phối hợp với NHNN chi nhánh tỉnh Lai Châu tổ chức phổ biến nội dung Quyết định số: 140/2000/QĐ-TTg ngày 08/12/2000 của Thủ tướng Chính Phủ và Thông tư số: 07/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước tới các cá nhân làm dịch vụ thu đổi ngoại tệ tại các khu kinh tế cửa khẩu, tổ chức hợp đồng cho thuê địa điểm và quảm lý tốt cá nhân kinh doanh ngoại tệ.

3. Chủ tịch UBND các huyện biên giới chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã biên giới và khu kinh tế cửa khẩu có trách nhiệm xác nhận địa điểm đặt bàn thu đổi ngoại tệ và hộ khẩu thường trú tại khu vực biên giới, khu kinh tế cửa khẩu của các cá nhân có nhu cầu lập bàn thu đổi ngoại tệ để mua, bán Đồng Việt Nam với tiền của các nước có chung biên giới.

4. Các cá nhân có đủ các điều kiện theo quy định và cóa nhu cầu lập bàn thu đổi ngoại tệ (CNY) phải làm thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh ngoại tệ tại NHNN chi nhánh tỉnh Lai Châu, phỉa có đăng ký kinh doanh và làm nghĩa vụ thuế theo quy định.

5. Kể từ ngày 01/12/2008 các cá nhân không có giấy phép kinh doanh ngoại tệ của nước có chung biên giới phải đình chỉ ngay mọi hoạt động mua, bán, thanh toán, cho vay bằng ngoại tệ. Mọi trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo đúng quy định tại Nghị định số: 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 cảu Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động Ngân hàng.

6. Các cơ quan chức năng: Công an, Bộ đội biên phòng, Hải quan, Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cần phối hợp làm tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới và khu kinh tế cửa khẩu, ngăn chặn và xử lý nghiêm các cá nhân cố tình vi phạm các quy định của Nhà nước.

NHNN chi nhánh tỉnh Lai Châu chủ trì phối hợp cùng các ngành: Công an, Bộ đội biên phòng, Quản lý thị trường, Cục thuế, Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu, UBND các huyện, UBND các xã có đường biên giới và khu vực kinh tế cửa khẩu có trách nhiệm  tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lò Văn Giàng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.