• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 19/12/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 22/07/2013
HĐND TỈNH LAI CHÂU
Số: 193/2010/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày 9 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

V/v Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 175/2010/NQ-HĐND ngày 13/7/2010 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015

__________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

KHOÁ XII KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2005;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1409/TTr-UBND ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 175/NQ-HĐND ngày 13/7/2010  của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 175/NQ-HĐND ngày 13/7/2010 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015, cụ thể như sau:

1. Bổ sung nội dung "gia cầm 100 đồng/mũi tiêm" vào phần cuối cùng của dấu cộng (+) thứ nhất tại gạch đầu dòng (-) thứ 2 điểm 2.1 khoản 2 mục I phần B.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm 2.3, khoản 2, mục I, phần B như sau:

2.3. Hỗ trợ phòng chống dịch bệnh nguy hiểm (lở mồm long móng, nhiệt thán, tụ huyết trùng, dịch tả và cúm gia cầm), đối với gia súc, gia cầm có đủ điều kiện để tiêm phòng cho cá nhân, hộ gia đình nằm trong vùng quy định phải tiêm phòng theo Chỉ thị, kế hoạch của UBND tỉnh.

- Hỗ trợ 100% tiền vắc xin tiêm phòng cho đàn vật nuôi hiện có.

- Hỗ trợ 100% tiền công tiêm phòng dịch bệnh, cụ thể: Trâu, bò, ngựa 2.000 đồng/mũi tiêm; Lợn, dê 1.000 đồng/mũi tiêm; Gia cầm 100 đồng/mũi tiêm.

Điều 2. Giao cho UBND tỉnh căn cứ Nghị quyết này tổ chức triển khai thực hiện;

Giao cho Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khoá XII, kỳ họp thứ 18  thông qua ngày 09 tháng12 năm 2010./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Giàng Páo Mỷ

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.