• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 16/12/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 27/02/2019
HĐND TỈNH LAI CHÂU
Số: 86/2013/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày 6 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi Ngân sách địa phương năm 2014

_______________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ, về việc ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014;

Sau khi xem xét Báo cáo số 342/BC-UBND ngày 22/11/2013 của UBND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSĐP năm 2013, dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2014; Tờ trình số 1558/TTr-UBND ngày 25/11/2013 của UBND tỉnh dự thảo nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014; Báo cáo thẩm tra số 85/BC-HĐND ngày 30/11/2013 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán thu và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014 (Có biểu chi tiết số 01, 02, 03, 04, 05 kèm theo) như sau:

1. Tổng thu ngân sách địa phương:                                                                     5.780.325 triệu đồng.

- Thu NSNN trên địa bàn: 560.000 triệu đồng, trong đó ngân sách địa phương được hưởng: 525.880 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:                                                                5.105.145 triệu đồng.

- Thu để lại chi theo chế độ:                                                                                       149.300 triệu đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương:                                                                     5.780.325 triệu đồng.

- Chi cân đối ngân sách địa phương:                                                                      4.304.142 triệu đồng.

- Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia:                                                  467.535 triệu đồng.

- Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác:                                                         777.348 triệu đồng.

- Chi thực hiện bằng vốn nước ngoài:                                                                          82.000 triệu đồng.

- Chi từ nguồn thu để lại chi theo chế độ:                                                                   149.300 triệu đồng.

3. Đối với những nội dung chưa phân bổ chi tiết: Khi triển khai thực hiện UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan đảng, đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương năm 2014 như sau:

- Sử dụng 50% tăng thu ngân sách huyện, thị xã (bao gồm cả dự toán và trong tổ chức thực hiện).

- Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương).

- Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu  40% số thu được để lại theo chế độ năm 2014 (riêng ngành y tế sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hoá chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao, kinh phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật nếu đã kết cấu trong giá dịch vụ, khám chữa bệnh).

- Đối với các sở, ban, ngành, các cơ quan đảng, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã sau khi thực hiện các biện pháp tạo nguồn nêu trên mà không đủ nguồn, ngân sách tỉnh sẽ bổ sung để đảm bảo nguồn thực hiện cải cách tiền lương khi nhà nước quyết định tăng mức lương cơ sở trong năm 2014.

2. Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn các huyện, thị xã thực hiện trích nộp 30% về ngân sách tỉnh để tạo lập Quỹ phát triển đất theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ; Dành tối thiểu 10% nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn để thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 60% còn lại được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội theo quy định.

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu Khoá XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2013./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Giàng Páo Mỷ

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.