• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 19/12/2011
HĐND TỈNH LAI CHÂU
Số: 32/2011/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày 9 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

Về việc Quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninhtrên địa bàn tỉnh Lai Châu

______________________________

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

KHOÁ XIII, KÝ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ban hành năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ban hành năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ban hành năm 2002;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ban hành năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1469/TTr-UBND ngày 14/11/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tổ chức vận động đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Lai Châu với các nội dung sau:

1. Quỹ quốc phòng - an ninh được lập ở cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã) do cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị tổ chức kinh tế (gọi chung là tổ chức) và cá nhân hoạt động, cư trú trên địa bàn tự nguyện đóng góp để hỗ trợ cho xây dựng, huấn luyện, hoạt động của dân quân tự vệ và các hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Việc đóng góp, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh thực hiện theo nguyên tắc công bằng, dân chủ, công khai, đúng pháp luật.

2. Đối tượng thuộc diện đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh

- Cơ quan, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) có trụ sở trên địa bàn  tỉnh.

- Công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú từ 6 tháng trở lên trên địa bàn tỉnh.

3. Đối tượng không thuộc diện vận động đóng góp

- Cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang.

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; người trực tiếp nuôi dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; bố, mẹ, vợ (chồng), con của liệt sỹ; vợ chồng, con của thương binh hạng 1; người nhiễm chất độc da cam/dioxin không còn khả năng lao động.

- Người tàn tật; người mất sức lao động từ 81% trở lên; người cao tuổi;

- Người thuộc hộ nghèo theo quy định.

Các đối tượng quy định tại khoản 3 điều này, nếu có nguyện vọng tham gia đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh thì đều được khuyến khích và tiếp nhận.

4. Mức đóng góp quỹ

- Cơ quan Đảng, hành chính Nhà nước; đơn vị sự nghiệp (tính theo biên chế): 10.000 đồng/người/năm.

- Tổ chức đoàn thể chính trị; chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp (tính theo biên chế): 10.000 đồng/người/năm.

- Doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh sử dụng đến 50 lao động đóng góp: 500.000đ/năm.

- Doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh sử dụng  từ 51 lao động đến 100 lao động: 1.000.000 đồng/năm.

- Doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh sử dụng từ 101 lao động trở lên: 1.500.000 đồng/năm.

- Hộ gia đình cư trú tại các phường, thị trấn: 15.000 đồng/hộ/năm.

- Hộ gia đình cư trú tại các xã: 10.000 đồng/hộ/năm.

5. Tạm dừng tổ chức đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh

- Tạm dừng tổ chức vận động đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh trong các trường hợp sau đây:

+ Người cư trú thuộc địa bàn cấp xã nơi bị thiên tai, dịch bệnh và thảm hoạ nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của nhân dân;

+ Cơ quan, tổ chức bị thiên tai, hoả hoạn và các thảm hoạ khác ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh;

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định việc tạm dừng tổ chức vận động đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh cho các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 2. Giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này,

Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Giàng Páo Mỷ

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.