• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 16/04/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 11/09/2016
UBND TỈNH LAI CHÂU
Số: 11/2012/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày 6 tháng 4 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

V/v quy định điều kiện xác định học sinh không thể đi từ nhà đến trường và trở về

trong ngày đối với học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Lai Châu

______________________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ban hành ngày 03/12/2004; Luật ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Quyết định số: 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường Phổ thông Dân tộc bán trú; Thông tư số: 65/2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BKHĐT ngày 22/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số: 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số: 01/2012/QĐ-UBND ngày 13/01/2012 của UBND tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

Xét đề nghị của Liên ngành: Giáo dục và Đào tạo - Tài chính tại Tờ trình số: 33/TTrLN: SGD&ĐT-STC ngày 30/3/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định điều kiện xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày đối với học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Lai Châu như sau:

1. Đối với trường hợp nhà ở xa trường: Khoảng cách quãng đường đi từ nhà đến trường từ 4 km trở lên đối với học sinh cấp tiểu học, từ 7 km trở lên đối với học sinh cấp trung học cơ sở và từ 8 km trở lên đối với học sinh cấp trung học phổ thông;

2. Đối với trường hợp địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn: học sinh đi học phải qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá: Khoảng cách quãng đường đi từ nhà đến trường 2 km trở lên đối với học sinh cấp tiểu học, từ 3 km trở lên đối với học sinh cấp trung học cơ sở và từ 4 km trở lên đối với cấp trung học phổ thông.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Việc tổ chức xét duyệt đối tượng học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Lai Châu (bao gồm cả học sinh học tại các trường trung học phổ thông) thực hiện theo quy định tại Điều 14, Điều 15 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú Ban hành kèm theo Thông tư số: 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2. Hàng năm căn cứ quy định tại Điều 1 của Quyết định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan UBND huyện, thị xã phê duyệt danh sách học sinh bán trú không thể đi đến trường và trở về trong ngày các cấp học trong phạm vi địa phương.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Xuân Phùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.