• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/09/2012
UBND TỈNH LAI CHÂU
Số: 10/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày 5 tháng 9 năm 2012

CHỈ THỊ

Về việc tổ chức triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia,

Hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu

________________________

Thực hiện Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu Thống kê”; Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã.

Để triển khai thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các chỉ tiêu thống kê trên địa bàn tỉnh Lai Châu đạt kết quả tốt, UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện thị, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh:

Căn cứ danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh ban hành tại Thông tư 02/2011/TT-BKHĐT, tổ chức xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê thuộc lĩnh vực ngành quản lý; trên cơ sở nội dung các nhóm chỉ tiêu đã phân công để tổ chức triển khai thu thập thông tin, tổng hợp vào các báo cáo thống kê quy định cho đơn vị mình.

Khi có chế độ báo cáo thống kê do Bộ, ngành Trung ương ban hành, các sở, ban, ngành có trách nhiệm phân công, bố trí cán bộ theo dõi, thu thập, ghi chép, tổng hợp số liệu, lập và nộp báo cáo thống kê đúng phạm vi, nội dung chỉ tiêu, thời gian báo cáo theo chế độ quy định. Không được tự ý thay đổi các nội dung chỉ tiêu thống kê hoặc chậm thời gian báo cáo quy định của chế độ ban hành.

Căn cứ chế độ báo cáo và giải thích của từng nội dung, chỉ tiêu thống kê để thu thập, tổng hợp số liệu, lập báo cáo trung thực, chính xác, đầy đủ, đúng nội dung và phương pháp theo quy định của chế độ báo cáo thống kê ban hành.

2. UBND các huyện, thị xã:

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban có liên quan tham gia tập huấn nghiệp vụ về Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã đầy đủ, đúng thành phần.

Căn cứ 80 chỉ tiêu cấp huyện và 27 chỉ tiêu cấp xã ban hành tại Thông tư 02/2011/TT-BKHĐT, UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn xây dựng Hệ thống chỉ tiêu thống kê và tổ chức thu thập, tổng hợp báo cáo những nội dung chỉ tiêu liên quan thuộc lĩnh vực của từng phòng, ban theo dõi quản lý.

Khi có chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các phòng, ban chuyên môn, UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban bố trí cán bộ theo dõi, tổng hợp và thu thập số liệu báo cáo đúng biểu mẫu, phạm vi, thời gian thu thập theo chế độ quy định, không được tự ý thay đổi nội dung chỉ tiêu thống kê hoặc chậm thời gian báo cáo quy định của chế độ ban hành.

3. UBND các xã, phường, thị trấn:

Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm bố trí đầy đủ các thành phần tham dự các buổi tập huấn nghiệp vụ về hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã.

Căn cứ 27 chỉ tiêu cấp xã ban hành tại Thông tư 02/2011/TT-BKHĐT, UBND cấp xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phân công từng cán bộ chuyên môn chịu trách nhiệm xây dựng nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã, đồng thời thu thập, tổng hợp báo cáo theo đúng nội dung của hệ thống chỉ tiêu thống kê đã quy định.

Khi có chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các xã, phường, thị trấn, UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo các cán bộ chuyên môn theo dõi, tổng hợp và thu thập số liệu báo cáo đúng biểu mẫu, phạm vi, thời gian thu thập số liệu theo chế độ quy định, không được tự ý thay đổi nội dung chỉ tiêu thống kê hoặc chậm thời gian báo cáo quy định của chế độ ban hành.

4. Phân công tổ chức thực hiện:

4.1. Cục Thống kê tỉnh:

Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí cho việc triển khai thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ Hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê cho từng cấp;

Biên soạn tài liệu, tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ phổ biến các văn bản, quyết định, chỉ thị, các quy định chế độ báo cáo thống kê của các cấp có liên quan đến việc thực hiện đề án đổi mới đồng bộ Hệ thống chỉ tiêu quốc gia, Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã cho các đối tượng liên quan đảm bảo tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ và kịp thời.

Là đầu mối trong công tác triển khai, hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện Đề án. Chủ trì thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra giám sát việc chấp hành chế độ báo cáo Thống kê theo quy định của pháp luật đối với từng cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện vi phạm việc chấp hành chế độ báo cáo thống kê cần kịp thời xử lý theo quy định của Luật Thống kê; đồng thời tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh để giải quyết kịp thời theo đúng quy định hiện hành.

4.2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Cục Thống kê tỉnh xây dựng định mức kinh phí hàng năm trên cơ sở Thông tư số 223/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính, quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các Hệ thống chỉ tiêu thống kê, trình UBND tỉnh phê duyệt.

4.3. Sở Nội vụ: Tham mưu kiện toàn và hoàn thiện môi trường pháp lý, bố trí nguồn nhân lực và cơ sở vật chất cho các tổ chức thống kê sở, ban, ngành, thống kê xã, phường, thị trấn; bố trí kinh phí đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức thống kê trên địa bàn để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

4.4. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu: Có trách nhiệm phối hợp với Cục Thống kê tỉnh tổ chức tuyên truyền nội dung Chỉ thị này và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về triển khai Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, danh mục và nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thống kê, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc tổng hợp, báo cáo về UBND tỉnh (qua Cục Thống kê) để xem xét giải quyết kịp thời./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Chương

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.