• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/09/2012
UBND TỈNH LAI CHÂU
Số: 13/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày 25 tháng 9 năm 2012

CHỈ THỊ

Triển khai thực hiện Pháp lệnh 16 của UBTVQH12 về tăng cường công tác quản lý vũ khí,

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

______________________

Trong những năm qua, công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp sát sao của Tỉnh ủy, sự nỗ lực của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn đã đạt được những kết quả quan trọng. Đã tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị định số 47/NĐ-CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ và Chỉ thị số 902/CT-TTg ngày 25/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Chỉ thị số 07/2005/CT-UBND ngày 20/6/2005 của UBND tỉnh về  mở cuộc vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trong 07 năm (2005 - 2012), các lực lượng chức năng đã thu giữ, tiêu hủy: 26.979 khẩu súng săn tự chế, 49 khẩu súng thể thao quốc phòng, 14 khẩu súng quân dụng, 2.329 viên đạn quân dụng các loại; 228,2 kg thuốc nổ, 03 quả mìn và nhiều tang vật khác.

Công tác quản lý Nhà nước các phương tiện đặc biệt (vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ) đã được tăng cường, ngày càng đi vào nề nếp, hạn chế được tình trạng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trôi nổi ngoài xã hội, lọt vào tay tội phạm và phần tử xấu. Nhận thức trong cán bộ, đảng viên, các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã có những chuyển biến tích cực; quần chúng nhân dân đã phát hiện, giao nộp số lượng lớn vũ khí, vật liệu nổ (nhất là súng săn tự chế); các cơ quan đơn vị đã nâng cao ý thức trách nhiệm, thường xuyên tự kiểm tra, kê khai thu nộp vũ khí hư hỏng hoặc không còn nhu cầu sử dụng, đồng thời chấn chỉnh việc quản lý trong nội bộ. Qua đó, đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; kỷ cương, pháp luật, hiệu lực quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực này được tăng cường; góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo ANCT và giữ gìn TTATXH trên địa bàn toàn tỉnh thời gian qua.

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh vẫn còn bộc lộ nhiều tồn tại, thiếu sót đó là:

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có lúc, có nơi chưa thường xuyên, liên tục, nội dung tuyên truyền còn sơ sài, mang tính hình thức chưa phù hợp với đặc điểm tâm lý của từng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở các xã, bản vùng sâu, vùng xa, do vậy công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (nhất là súng săn tự chế) ở một số nơi còn gặp nhiều khó khăn. Tình trạng người dân (nhất là đồng bào dân tộc thiểu số) một số nơi vẫn chế tạo, sử dụng súng săn; hoạt động tàng trữ, buôn bán sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ còn diễn biến phức tạp, đáng chú ý trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra tình trạng săn bắn nhầm, một số vụ sử dụng vũ khí, hung khí, chất nổ để gây án nghiêm trọng (cướp, giết người, trả thù cá nhân...) gây phức tạp về ANTT trên địa bàn.

Thực hiện Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 12, về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn với nội dung như sau:

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 12, về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ Công an về về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đến các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị và nhân dân biết thực hiện nghiêm túc. 

Tập trung sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ còn trôi nổi trong cộng đồng dân cư, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cấp các ngành và cả hệ thống chính trị để góp phần đảm bảo ANTT ngay tại cơ sở.

2. Tổ chức triển khai đồng bộ, đa dạng các loại hình thông tin, tuyên truyền, giáo dục về công tác quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, trong cộng đồng dân cư với những nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng vùng, từng địa bàn, đối tượng (chú ý công tác tuyên truyền, vận động trong đồng bào vùng sâu, vùng xa) tạo ra phong trào rộng khắp trong toàn dân, tích cực, phát hiện tố giác, lên án và tham gia đấu tranh với các hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép.

Các cơ quan thông tin đại chúng: Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Đài Truyền thanh, Truyền hình các huyện, thị xã tăng cường đưa tin, bài và thời lượng phát sóng phát thanh, truyền hình để tuyên truyền, giáo dục đến các tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện cuộc vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ hiện đang tàng trữ, sử dụng trái phép.

3. Tổ chức cuộc vận động nhân dân phát hiện, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh từ nay đến ngày 31/12/2012 (giao cho Công an tỉnh chủ trì).

4. Các ngành chức năng Biên phòng, Hải quan, Sở Công thương, Công an căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao có kế hoạch tăng cường công tác quản lý biên giới, cửa khẩu, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với mọi hành vi tàng trữ, buôn bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ở khu vực biên giới và từ bên ngoài vào Lai Châu.

- Xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện đợt Tổng kiểm tra, rà soát số vũ khí, công cụ hỗ trợ đã được trang bị, hệ thống kho bảo quản, nơi sản xuất và tăng cường giám sát chặt chẽ các đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trước, trong và sau khi nổ mìn.

5. Các lực lượng chức năng khẩn trương lập hồ sơ điều tra xác minh làm rõ và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép. Chú ý làm rõ nguồn gốc vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong các vụ án để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh đối với loại tội phạm này; phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân cùng cấp đưa ra xét xử công khai đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật để răn đe tội phạm và tạo tiền đề cho công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Căn cứ nội dung Chỉ thị, UBND tỉnh yêu cầu các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai, thực hiện. Định kỳ sáu tháng, một năm và đột xuất báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh và Công an tỉnh) để nắm và chỉ đạo./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Khắc Chử

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.