• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 18/07/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 27/02/2019
UBND TỈNH LAI CHÂU
Số: 18/2014/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày 18 tháng 7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/v điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2014

__________________________________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 84/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh Lai Châu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 như sau:

(Có biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND tỉnh Lai Châu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp & PTNT, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Khắc Chử

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.