• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 29/08/1997
  • Ngày hết hiệu lực: 09/03/2000
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Số: 276/QĐ-NH9
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày 14 tháng 8 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định đối với công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước được cử đi đào tạo
______________

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước ngày 23-5-1990;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ; cơ quan ngang Bộ;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức, cán bộ và đào tạo; Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính ngân hàng Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định đối với công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước được cử đi đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 262/QĐ/NH9 ngày 25-10-1994 về việc ban hành quy định tạm thời chế độ đi học đối với công chức - viên chức ngành Ngân hàng.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Thống đốc, Cục trưởng Cục Quản trị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế toán Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Ngân hàng. Giám đốc các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố và cán bộ được cử đi học chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Thống đốc

(Đã ký)

 

Cao Sĩ Kiêm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.