• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/02/2002
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 169/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 25 tháng 2 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển Công ty Xây dựng công nghiệp nhẹ số 2 thành Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp

________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp tại Công văn số 327/CV-TCKT ngày 25 tháng 01 năm 2002,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Xây dựng công nghiệp nhẹ số 2, đơn vị thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam trực thuộc Bộ Công nghiệp như sau:

1. Vốn điều lệ công ty cổ phần là 13.500.000.000 đồng.

Trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần nhà nước: 10% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp: 70% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các nhà đầu tư ngoài doanh nghiệp: 20% vốn điều lệ.

2. Giá trị thực tế của Công ty Xây dựng công nghiệp nhẹ số 2 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 là 52.155.546.566 đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 10.786.685.734 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp:

Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 7.298 cổ phần; phần giá trị được ưu đãi là 218.940.000 đồng.

4. Việc sử dụng tiền bán cổ phần thuộc vốn nhà nước, hoàn vốn ngân sách sau khi bán cổ phiếu và xử lý tài chính cho doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Chuyển Công ty Xây dựng công nghiệp nhẹ số 2, đơn vị thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam trực thuộc Bộ Công nghiệp thành công ty cổ phần:

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam: Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp;

- Tên giao dịch: DESCON;

- Tên giao dịch quốc tế: INDUSTRY CONSTRUCTION CORPORATION;

- Trụ sở: 146 Nguyễn Công Trứ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp kinh doanh các ngành nghề theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp:

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, kinh doanh theo giấy phép đăng ký, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và kế toán trưởng Công ty Xây dựng công nghiệp nhẹ số 2 có trách nhiệm điều hành, quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam, Giám đốc Công ty Xây dựng công nghiệp nhẹ số 2, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.