• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/03/2008
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 320/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 25 tháng 3 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về nhân sự Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội

______________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 118/2003/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội;
Xét đề nghị của Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, Quốc phòng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Tây, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các thành viên Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội, bao gồm:

- Trưởng ban: Ông Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ.

- Phó Trưởng ban thường trực: Ông Nguyễn Hồng Quân, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Phó Trưởng ban: Ông Hồ Nghĩa Dũng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

- Các ủy viên:

1. Ông Cao Viết Sinh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

2. Ông Nguyễn Công nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính,

3. Ông Phạm Hồng Lợi, Phó Tổng tham mưu trưởng, Bộ Quốc phòng,

4. Ông Bùi Xuân Khu, Thứ trưởng Bộ Công Thương,

5. Ông Trần Thế Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

6. Ông Trần Ngọc Chính, Thứ trưởng Bộ Xây dựng,

7. Ông Văn Trọng Lý, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

8. Một Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

9. Ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội,

10. Ông Nguyễn Ngọc Phi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc,

11. Ông Quách Thế Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình,

12. Ông Nguyễn Huy Tưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây,

13. Ông Bùi Vĩnh Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh,

14. Ông Nguyễn Thanh Quán, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên,

15. Ông Lê Hồng Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương,

16. Ông Lê Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Tây, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam và các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.