• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 02/05/2008
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 486/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 2 tháng 5 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á trong nhà lần thứ 3 tại Việt Nam

________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 03 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 (AI Games III) tại Việt Nam, sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo Quốc gia về AI Games III.

Ban chỉ đạo Quốc gia về AI Games III có chức năng giúp Chính phủ chỉ đạo và điều phối các hoạt động chuẩn bị và tổ chức AI Games III-năm 2009 tại Việt Nam.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Quyết định thành lập và chỉ đạo hoạt động của Ban Tổ chức Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 tại Việt Nam;

2. Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội AI Games III-năm 2009;

3. Hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các Bộ, ngành, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương liên quan thực hiện các công việc chuẩn bị và tổ chức AI Games III-năm 2009;

4. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai Đề án chuẩn bị và tổ chức AI Games III-năm 2009;

5. Đề xuất với Chính phủ các cơ chế, chính sách cần thiết trong quá trình triển khai kế hoạch chuẩn bị và tổ chức AI Games III.

6. Tổng hợp và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình chuẩn bị và tổ chức Đại hội AI Games III-năm 2009.

Điều 3. Ban chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị và tổ chức AI Games III gồm các thành viên sau đây:

1. Trưởng Ban: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân;

2. Phó Trưởng Ban: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh;

3. Các thành viên gồm:

a) Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kiêm Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam,

b) Thứ trưởng Bộ Ngoại giao,

c) Thứ trưởng Bộ Quốc phòng,

d) Thứ trưởng Bộ Công an,

đ) Thứ trưởng Bộ Tài chính,

e) Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

g) Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,

h) Thứ trưởng Bộ Xây dựng,

i) Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

k) Thứ trưởng Bộ Y tế,

l) Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

m) Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

n) Đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,

o) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội,

p) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Các thành viên của Ban chỉ đạo Quốc gia AI Games III hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Trưởng Ban chỉ đạo ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo và phân công trách nhiệm đối với các thành viên.

Ban chỉ đạo Quốc gia AI Games III có Văn phòng giúp việc, đặt tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 4. Trưởng Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của Chính phủ; Phó Trưởng Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quan hệ công tác.

Điều 5. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo Quốc gia AI Games III được Bộ Tài chính cân đối trong ngân sách chi sự nghiệp thể dục thể thao hàng năm bố trí cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ban chỉ đạo Quốc gia AI Games III sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ tổ chức Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3.

Điều 7. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các thành viên Ban chỉ đạo có tên tại Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.