• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/09/2007
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 1175/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 10 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương giai đoạn 2007-2010

_________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương giai đoạn 2007-2010 như sau:

1. Nhà nước tiếp tục nắm giữ 100% vốn điều lệ và chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

- Công ty Xổ số kiến thiết và Dịch vụ Bình Dương (năm 2007).

- Công ty Đầu tư Phát triển công nghiệp (Becamex IDC) (năm 2009).

2. Cổ phần hóa các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước năm 2009:

- Công ty Vật liệu và Xây dựng (M&C).

- Công ty Thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương:

1. Chỉ đạo thực hiện Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh như Điều 1 Quyết định này; phối hợp với Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương sắp xếp, chuyển đổi các doanh nghiệp của Đảng theo các quy định pháp luật hiện hành.

2. Căn cứ quy định tại Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, quyết định này tỷ lệ cổ phần nhà nước nắm giữ trong các doanh nghiệp cổ phần hóa.

3. Sắp xếp Nông trường Cây Trường theo quy định tại Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh.

4. Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước và Môi trường Bình Dương về Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công trình đô thị Bình Dương về Công ty Thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ.

Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương thực hiện Quyết định này.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.