• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/10/2007
CHÍNH PHỦ
Số: 147/2007/NĐ-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày 21 tháng 9 năm 2007

 NGHỊ ĐỊNH

Về việc giải thể xã Phước Thắng; điều chỉnh địa giới hành chính các xã Phước Tiến, Phước Chính, Phước Đại; thành lập xã Phước Thắng (mới) thuộc huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

___________________________

CHÍNH PHỦ     

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận,           

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Giải thể xã Phước Thắng; điều chỉnh địa giới hành chính các xã Phước Tiến, Phước Chính, Phước Đại; thành lập xã Phước Thắng (mới) thuộc huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận như sau:

1. Giải thể xã Phước Thắng và điều chỉnh diện tích tự nhiên và nhân khẩu của xã Phước Thắng như sau:

- Điều chỉnh 2.591,8 ha diện tích tự nhiên của xã Phước Thắng (giải thể) về xã Phước Thành quản lý;

- Điều chỉnh 5.580,27 ha diện tích tự nhiên của xã Phước Thắng (giải thể) về xã Phước Đại quản lý;

- Toàn bộ 3.149 nhân khẩu của xã Phước Thắng (giải thể) được điều chỉnh để thành lập xã Phước Thắng (mới).

2. Điều chỉnh địa giới hành chính xã Phước Đại

Điều chỉnh 13,1 ha diện tích tự nhiên của xã Phước Đại về xã Phước Thành quản lý.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

- Xã Phước Thành có 12.690,47 ha diện tích tự nhiên và 2.601 nhân khẩu;

- Xã Phước Đại có 11.341,26 ha diện tích tự nhiên và 2.925 nhân khẩu.

3. Điều chỉnh địa giới hành chính xã Phước Chính, xã Phước Tiến để thành lập xã Phước Thắng (mới).

Thành lập xã Phước Thắng (mới) thuộc huyện Bác Ái trên cơ sở điều chỉnh 1.471,21 ha diện tích tự nhiên của xã Phước Chính; 3.259,39 ha diện tích tự nhiên của xã Phước Tiến; 3.149 nhân khẩu của xã Phước Thắng (giải thể).

Xã Phước Thắng (mới) có 4.730,60 ha diện tích tự nhiên và 3.149 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Phước Thắng (mới): Đông giáp xã Phước Đại và xã Phước Chính; Tây giáp xã Phước Tiến; Nam giáp huyện Ninh Sơn; Bắc giáp xã Phước Tiến.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

- Xã Phước Chính còn lại 6.534,22 ha diện tích tự nhiên và 1.387 nhân khẩu;

- Xã Phước Tiến còn lại 7.616,61 ha diện tích tự nhiên và 3.020 nhân khẩu.

Huyện Bác Ái có 102.753,32 ha diện tích tự nhiên và 21.764 nhân khẩu, có 9 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Phước Đại, Phước Chính, Phước Thắng (mới), Phước Thành, Phước Tân, Phước Tiến, Phước Trung, Phước Hòa, Phước Bình.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.