• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/02/2008
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 236/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 26 tháng 2 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh

________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 140/2007/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tại tờ trình số 3000/TTr-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2007 và tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2008; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại tờ trình số 3741/TTr-BNV ngày 26 tháng 12 năm 2007; của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 377 BKH/TM&DV ngày 17 tháng 01 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh

1. Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý).

2. Ban Quản lý là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; có chức năng quản lý đầu tư, xây dựng và phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh theo Quy chế hoạt động, quy hoạch, kế hoạch và tiến độ thực hiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có tài khoản, trụ sở làm việc và con dấu hình Quốc huy; là đầu mối kế hoạch ngân sách của tỉnh Tây Ninh. Kinh phí hoạt động của Ban Quản lý, kinh phí hoạt động sự nghiệp do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý

Ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại:

1. Điều 81 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

2. Điều 18 Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 140/2007/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;

3. Các văn bản pháp luật khác liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Quản lý

1. Cơ cấu tổ chức:

a) Ban Quản lý có Trưởng ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây ninh bổ nhiệm, miễn nhiệm; một số Phó Trưởng ban và một số ủy viên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý;

b) Ban Quản lý có bộ máy giúp việc gồm: Văn phòng, các phòng chuyên môn;

c) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh trong từng giai đoạn cụ thể, Trưởng ban Ban Quản lý trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quyết định theo thẩm quyền về tổ chức bộ máy của Ban Quản lý.

2. Biên chế:

a) Biên chế của Ban Quản lý gồm: Trưởng ban, các Phó Trưởng ban chuyên trách và biên chế của văn phòng, các phòng chuyên môn;

b) Biên chế của Ban Quản lý do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quyết định theo quy định của phân cấp quản lý biên chế hành chính sự nghiệp và cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

3. Trưởng ban Ban Quản lý trình Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.