This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.
/laichau/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=106618" title=" Quyết định 02/2016/QĐ-UBND V/v phân cấp thẩm quyền xác lập, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước thuộc phạm vi tỉnh quản lý"> Quyết định 02/2016/QĐ-UBND V/v phân cấp thẩm quyền xác lập, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước thuộc phạm vi tỉnh quản lý (bị hết hiệu lực)

[Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 03/2015/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lai Châu (bị hết hiệu lực)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 07/2015/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 của UBND tỉnh (bị hết hiệu lực)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 09/2015/QĐ-UBND Về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện thông báo thu hồi đất;; quyết định thu hồi đất;; lập, phê duyệt và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Lai Châu (bị hết hiệu lực)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 16/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lai Châu (bị hết hiệu lực)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 18/2015/QĐ-UBND V/v điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của UBND tỉnh Lai Châu (bị hết hiệu lực)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 19/2015/QĐ-UBND Ban hành quy định về thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) công trình dịch vụ tiện ích công cộng khác trong Khu kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu (bị hết hiệu lực)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 25/2015/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu (bị hết hiệu lực)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 26/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Lai Châu (bị hết hiệu lực)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 27/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc UBND tỉnh Lai Châu (bị hết hiệu lực)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị quyết 137/2015/NQ-HĐND Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016 (bị hết hiệu lực)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 34/2015/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 (bị hết hiệu lực)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị quyết 140/2015/NQ-HĐND Về dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi Ngân sách địa phương năm 2016 (bị hết hiệu lực)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 35/2015/QĐ-UBND Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016 (bị hết hiệu lực)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị quyết 141/2015/NQ-HĐND Về kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 (bị hết hiệu lực)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị quyết 128/2015/NQ-HĐND Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2015 (bị hết hiệu lực)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị quyết 130/2015/NQ-HĐND Quy định mức thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) công trình dịch vụ tiện ích công cộng khác trong Khu kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu (bị hết hiệu lực)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị quyết 138/2015/NQ-HĐND Phê chuẩn Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014 (bị hết hiệu lực)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 21/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành bổ sung giá đất trong bảng giá đất của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lai Châu (bị hết hiệu lực)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị quyết 146/2015/NQ-HĐND Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016 (bị hết hiệu lực)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị quyết 39/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu (bị hết hiệu lực)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị quyết 48/2012/NQ-HĐND Quy định mức thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu (bị hết hiệu lực)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị quyết 55/2016/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 130/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh Quy định mức thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) công trình dịch vụ tiện ích công cộng khác trong Khu kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu (bị hết hiệu lực)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị quyết 59/2016/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017 (bị hết hiệu lực)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị quyết 63/2016/NQ-HĐND Ban hành Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 (bị hết hiệu lực)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị quyết 55/2012/NQ-HĐND Ban hành quy định mức chi đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu (bị hết hiệu lực)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 43/2016/QĐ-UBND Sửa đổi Khoản III, bổ sung Khoản IV Điều 3 Quy định về thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) công trình dịch vụ tiện ích công cộng khác trong Khu kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Lai Châu (bị hết hiệu lực)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 32/2016/QĐ-UBND Quy định về việc thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu (bị hết hiệu lực)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 33/2016/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh (bị hết hiệu lực)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 04/2012/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Lai Châu (bị hết hiệu lực)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 50/2016/QĐ-UBND V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 (bị hết hiệu lực)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 49/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 (bị hết hiệu lực)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018 (bị hết hiệu lực)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị quyết 12/2004/NQ-HĐ12 Về ban hành chính sách đất ở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được điều động và tiếp nhận đến công tác tại các cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn thị trấn Phong Thổ;; tại các cơ quan huyện Tam Đường đóng trên địa bàn xã Bình Lư;; tại các cơ quan huyện Phong Thổ đóng trên địa bàn xã Pa So (bị hết hiệu lực)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 28/2017/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hóa quá thấp ban hành kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh Lai Châu (bị hết hiệu lực)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 71/2017/QĐ-UBND Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 (bị hết hiệu lực)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018 (bị hết hiệu lực)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 •  
   
    Văn bản căn cứ (1)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực (0)
   
    Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần (32)
   
   
    Văn bản dẫn chiếu (0)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần (0)
   
    Văn bản bị đình chỉ (0)
   
   
    Văn bản liên quan khác (0)
   
   
    Văn bản đình chỉ (0)
   
    Văn bản bị đình chỉ 1 phần (0)
   
       
    Văn bản đình chỉ 1 phần (0)
   
    Văn bản được bổ sung (0)
   
       
    Văn bản bổ sung (0)
   
    Văn bản được sửa đổi (0)
   
       
    Văn bản sửa đổi (0)
   
   
  This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.