• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2019
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
Số: 36/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lâm Đồng, ngày 19 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của

Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh

_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định s 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một sđiều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hưng dẫn thi hành một s điu của Luật giá;

Căn cứ Nghị định s 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư Liên tịch s 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyn quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư s 88/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh tại huyện Di Linh, như sau:

STT

Đối tưng và mục đích sử dụng nước sạch

Mức giá (đồng/m3)

1

Mức nước sinh hoạt của dân cư:

 

a)

Mức 1: từ 01 m3 đến 2,5 m3/người/tháng.

8.100

b)

Mức 2: trên 2,5 m3 đến 05m3/người/tháng.

10.100

c)

Mức 3: trên 05 m3 đến 7,5 m3/người/tháng.

12.100

d)

Mức 4: trên 7,5 m3/người/tháng.

13.100

2

Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (bao gồm cả trường học, bệnh viện), phục vụ mục đích công cộng.

12.100

3

Hoạt động sản xuất.

13.300

4

Hoạt động kinh doanh, dịch vụ.

17.500

Mức giá nêu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên nước, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; không bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và giá dịch vụ thoát nước.

Điều 2.

1. Giao Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện;

2. Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh có trách nhiệm cung cấp nước sạch cho các đối tượng khách hàng theo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và bảo đảm duy trì áp lực cấp nước để cung cấp ổn định, đủ lượng nước cho khách hàng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019 và thay thế Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần cấp nước và Xây dựng Di Linh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Di Linh; Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./-

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đoàn Văn Việt

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.