• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/07/1995
HĐND TỈNH LÂM ĐỒNG
Số: 03/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lâm Đồng, ngày 21 tháng 7 năm 1995
Hội đồng nhân dân

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH LÂM ĐỒNG

Về việc triển khai thực hiện Nghị định 36/CP của Chính phủ và Chỉ thị 317/TTg

của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ mục I, chuơng II Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và UBND (sửa đổi) ngày 21/06/1994;

Căn cứ vào Nghị định 36/CP ngày 19/05/1995 của Chính phủ, về bảo đảm an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị;

Căn cứ Chỉ thị 317/TTg ngày 16/05/1995 của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường công tác quản lý trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị;

Sau khi nghe UBND tỉnh trình bầy kế hoạch thực hiện Nghị định 36/CP của Chính phủ và Chỉ thị 317/TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị trên địa bàn của tỉnh; nghe báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND và ý kiến thảo luậncủa đại biểu,

 

QUYẾT NGHỊ:

I. Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa V kỳ họp thứ 3 nhất trí tán thành báo cáo của UBND tỉnh tại văn bản số 881/KH-UB ngày 08/07/1995 về kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định 36/CP của Chính phủ và Chỉ thị 317/TTg của Thủ tướng Chính phủ, về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị trên địa bàn của tỉnh.

Hội đồng Nhân dân tỉnh biểu dương UBND các cấp, các ngành và đơn vị trong tỉnh đã kịp thời tổ chức triển khai thực hiện Nghị định, đều lệ, Chi thị của Trung ương và đã chuận bị được một số điều kiện ban đầu cần thiết cho công tác này.

2. Hội đồng Nhân dân tỉnh giao cho UBDN tỉnh tiếp thu, chỉnh sửa ý kiến góp ý bổ sung tại hội nghị này để ban hành chính thức và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra, đồng thời lưu ý các nội dung sau đây:

Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, có liên quan đến mọi thành viên trong xã hội; mục đích của công tác này là hạn chế tới mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do tai nạn giao thông gây ra, vì vậy công tác này phải tiến hành thường xuyên, liên tục và phải có hiệu quả thiết thực. Coi đây là một trong những công tác trọng tâm của năm 1995 và những năm tiếp theo.

Từ nay đến 01/8/1995, khi Nghị định 36/CP bắt đầu có hiệu lực, yêu cầu các ngành, các đơn vị, UBND các cấp, các đoàn thể, tổ chức xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương tập trung mở đợt tuyên truyền sâu rộng đến từng cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, xã hội, nhân dân trong tỉnh và người nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn của tỉnh. Vận động tổ chức, gia đình, cá nhân cam kết thực hiện nghiêm chỉnh thực hiện trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị. Mỗi cơ quan, đoàn thể, tổ chức kinh tế, xã hội, lực lượng vũ trang đều phải có kế hoạch thực hiện của mình và cam kết gương mẫu chấo hành.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nhất là từ 01/8/1995 đến tết Nguyên đán Bính Tý phải tạo cho được bước chuyển biến tích cực về lập lại trật tự an toàn giao thông trên tất cả các địa bàn của tỉnh, nhất là ở những địa bàn xung yếu; Thành phố Đà Lạt, Thị xã Bảo Lộc, các thị trấn và ven các trục lộ giao thông chính trong tỉnh. Song song với công tác tuyên truyền giáo dục phải từng bước ngăn chặn có hiệu quả hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị, bằng cách vừa nhắc nhở vừa xử phạt hành chính theo quy định hiện hành, đối với những vụ việc vi phạm nghiêm trọng phải lập hồ sơ truy cứu trách nhiệm hình sự. Kiên quyết sử lý kỷ luật, đưa ra khỏi ngành những cá nhân có hành vi lạm dụng công vụ để gây sách nhiễu nhận hối lộ, vi phạm kỷ luật hoặc thiếu trách nhiệm trong lúc thực hiện nhiện vụ.

3. Hội đồng Nhân dân các huyện, thị xã Bảo Lộc, TP Đà Lạt và cấp xã, phường, thị trấn trong tỉnh thường xuyên kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện của UBND cùng cấp, các ngành, đơn vị có liên quan ở địa phương mình, bảo đảm cho công tác này được tiến hành liên tục và có kết quả.

Hội đồng Nhân dân và y ban nhân dân các cấp, các ngành, đơn vị, các đoàn thể, tổ chức kinh tế, xã hội, lực lượng vũ trang trong tỉnh có kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần, nội dung Nghị quyết này của Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Các Ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có trách nhiệm gương mẫu chấp hành, đồng thời phải vận động cán bộ, nhân dân thực hiện Nghị quyết. Hội đồng Nhân tỉnh khoá V kỳ họp thứ 3 kêu gọi đồng bào dân tộc trong tỉnh, các cán bộ chến sĩ lực lượng vũ trang và cán bộ, công nhân viên chức hãy vì lợi ích chung, hăng hái chấp hành và vận động mọi người cùng chấp hành Nghị quyết này của Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa V kỳ họp thứ 3 biểu quyết thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Ánh Minh

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.