• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 25/02/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 01/10/2013
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 02/2010/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
11/01/2010 Văn bản được ban hành 02/2010/TT-BTC
25/02/2010 Văn bản có hiệu lực 02/2010/TT-BTC
12/03/2011 Được bổ sung 12/2011/TT-BTC
19/03/2011 Được bổ sung 113/2011/TT-BTC
01/10/2013 Văn bản hết hiệu lực 02/2010/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.