Sign In

NGHỊ QUYẾT

 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn

 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn

_______________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ SÁU

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Xét Tờ trình số 122/TTr-UBND ngày 22 tháng11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, gồm sửa đổi, bổ sung Khoản 2, 3, 4, Điều 1 tại Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:  

“ 2. Danh mục dự án và phương án phân bổ kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương, các khoản vốn vay của ngân sách địa phương để đầu tư trung hạn 5 năm 2016-2020.

a) Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: 6.637,692 tỷ đồng; trong đó: phân bổ chi tiết 5.973,923 tỷ đồng; dự phòng 663,769 tỷ đồng. Cụ thể số phân bổ chi tiết như sau:

- Vốn cân đối theo nguyên tắc tiêu chí: 3.114,67 tỷ đồng.

- Thu từ sử dụng đất: 1.502,138 tỷ đồng. 

- Thu từ xổ số kiến thiết: 43,2 tỷ đồng. 

- Thu phí bến bãi: 1.313,914 tỷ đồng. 

(chi tiết tại biểu số 1, 2,3)

b) Các khoản vốn vay của ngân sách địa phương để đầu tư: Nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi, vay kho bạc 600 tỷ đồng (chi tiết tại biểu số 4,5).

3.  Danh mục dự án và phương án phân bổ kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2016-2020 thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương và vốn trái phiếu Chính phủ.

a) Vốn ngân sách trung ương: 6.175,963 tỷ đồng; trong đó phân bổ chi tiết 5.558,367 tỷ đồng và dự phòng 10% là 617,596 tỷ đồng.  

- Chương trình mục tiêu quốc gia: 2.064,673 tỷ đồng (Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 1.286,55 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 778,123 tỷ đồng).

- Chương trình mục tiêu: 1.791,63 tỷ đồng.

- Vốn nước ngoài (ODA): 1.591,526 tỷ đồng.

- Hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/QĐ-TTg: 110,538 tỷ đồng 

(chi tiết tại biểu số 6,7,8 )

b) Vốn trái phiếu Chính phủ: 1.310,842 tỷ đồng; trong đó phân bổ chi tiết 1.230,442 tỷ đồng và dự phòng chưa phân bổ là 80,4 tỷ đồng (chi tiết tại biểu số 9,9a)

4. Danh mục các dự án thực hiện theo hình thức đối tác công-tư (PPP) (chi tiết tại biểu số 10).

Các nội dung khác không sửa đổi, bổ sung thực hiện theo Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khoá XVI, kỳ họp thứ Sáu thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 12 năm 2017./.

 

Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Hoàng Văn Nghiệm