Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế Thi đua – Khen thưởng của ngành Thanh tra

_____________________________

TỔNG THANH TRA

Căn cứ Luật Thi đua – Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua – Khen thưởng năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua – Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 55/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;

Theo ý kiến thỏa thuận của Ban Thi đua khen thưởng Trung ương tại Công văn số 1742/BTĐKTTW ngày 30/11/2006 và đề nghị của Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Thi đua – Khen thưởng của ngành Thanh tra.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, Chánh Thanh tra Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Thanh tra Chính phủ

Tổng Thanh tra

(Đã ký)

 

Trần Văn Truyền