Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng ngành Xây dựng

_________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/2003 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ, về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 4/10/2005 của Chính phủ về việc quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 154/2004/NĐ-CP ngày 9/8/2004 của Chính phủ về việc quy định nghi thức Nhà nước trong việc trao tặng và đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước, Huân chương, Huy chương, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Thi đua - Khen thưởng ngành Xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và được áp dụng trong phạm vi toàn ngành Xây dựng. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc ngành Xây dựng, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Bộ Xây dựng

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Hồng Quân