Sign In

QUYẾT ĐỊNH CỦA TRƯỞNG BAN BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ

Về việc ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế Xét tặng Kỷniệm chương

Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước

 

BỘ TRƯỞNG, TRƯỞNG BAN BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 181/CP ngày 09/11/1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 56/1998/NĐ-CP ngày 30/7/1998 của Chính phủ vềquy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, cácBộ, cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 17/4/2002 của Thủ tướng Chínhphủ về ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng và Vụ trưởngVụ Tổ chức cán bộ thuộc Ban Tổ Chức -Cán bộ Chính phủ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước" để ghinhận thành tích của các cá nhân đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựngvà phát triển ngành Tổ chức Nhà nước.

Điều 2.Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước" được tặng chocác đối tượng:

Nhữngngười đã và đang công tác trong hệ thống ngành Tổ chức Nhà nước từ Trung ươngđến địa phương, có thành tích và thâm niên công tác trong ngành Tổ chức Nhà nước.

Nhữngngười ngoài ngành kể cả người Việt Nam ở nước ngoài và những người nước ngoàicó nhiều thành tích đóng góp, hỗ trợ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngànhTổ chức Nhà nước Việt Nam.

Điều 3.Việc xét tặng Kỷ niệm chương được thực hiện theo Quy chế Xét tặng Kỷ niệm chương"Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước" được ban hành kèm theo Quyếtđịnh này.

Điều 4.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5.Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng, Chánh Văn phòng Ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các tổchức thuộc Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Ban) Tổchức cán bộ các Bộ, cơ quan Nhà nước và Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

 

QUY CHẾ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

"VÌ SỰ NGHIỆP NGÀNH TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC"

(ban hành theo Quyết định số 32/2002/QĐ-BTCCBCP

ngày 01 tháng 7 năm 2002 của Bộ trưởng, trưởng ban Ban Tổ chức- Cán bộ Chính phủ)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1:Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước" là hình thức khen thưởng của ngành Tổ chức Nhà nước, để ghi nhậnthành tích và động viên sự cống hiến của các cá nhân đã có nhiều đóng góp chosự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Tổ chức Nhà nước.

Điều 2.Kỷ niệm chương"Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước" được tặng một lần cho cá nhân,không có hình thức truy tặng.

Kỷniệm chương "Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước" được xét tặng hàngnăm nhân dịp kỷ niệm ngày 28/8 "Ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước".

 

Chương II

ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN, QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI ĐƯỢC XÉTTẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

Điều 3.Đối tượng và phạm vi khen thưởng:

1.Những người đã và đang công tác trong ngành Tổ chức Nhà nước, bao gồm những ngườicông tác ở các đơn vị thuộc Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, trong các đơn vịlàm công tác tổ chức cán bộ thuộc các Bộ, cơ quan Nhà nước và chính quyền cáccấp tỉnh, huyện trong toàn quốc.

2.Những người ngoài ngành kể cả người Việt Nam ở nước ngoài và những người nước ngoài có nhiều thànhtích đóng góp, hỗ trợ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Tổ chức Nhà nước Việt Nam.

Điều 4.Tiêu chuẩn xét tặng:

1.Đối với những người đã và đang công tác trong ngành Tổ chức Nhà nước nêu tại khoản 1Điều 3 của Quy chế này phải có đủ các điều kiện sau đây:

a)Có thời gian công tác trong ngànhtừ 10 năm trở lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

b)Đối với những người có sáng kiến giá trị đóng góp cho sự nghiệp xây dựng vàphát triển ngành Tổ chức Nhà nước; những người là Anh hùng Lao động, Chiến sĩthi đua toàn quốc, Chiến sĩ thi đua toàn ngành, thì không nhất thiết phải đủ sốnăm công tác như quy định ở điểm a khoản 1 Điều 4.

Nhữngngười được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp thì thời gian công táctrong ngành Tổ chức Nhà nước được tính như sau:

Mỗinăm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở được tính theo hệ số 1,5.

Mỗinăm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, Bằng khen của Bộ trưởng, Trưởng banBan Tổ chức - Cán bộ Chính phủ được tính theo hệ số 2.

Thờigian cán bộ đi công tác ở vùng cao, vùng sâu, vùng biên giới hải đảo được tínhtheo hệ số 1,5.

Nhữngngười đang công tác được cử đi học sau đó tiếp tục công tác trong hệ thốngngành Tổ chức Nhà nước được tính là thờigian công tác liên tục để xét tặng.

Ngườiđang bị kỷ luật ởmức cảnh cáo chỉ đượcxét tặng sau khi có quyết định xóa kỷ luật.

Thờigian chịu kỷ luật cảnh cáo không được tính để xét tặng Kỷ niệm chương.

Ngườibị kỷ luật trên mức cảnh cáo hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự không đượcxét tặng Kỷ niệm chương.

2.Đối với những người ngoài ngành (khoản 2 Điều 3):

nhiều thành tích trong việclãnh đạo, chỉ đạo hoặc có sáng kiến, công trình nghiên cứu khoa học có giá trịthiết thực góp phần xây dựng và phát triển ngành Tổ chức Nhà nước.

Đốivới người nước ngoài có công xây dựng và củng cố quan hệ hợp tác cho ngành Tổchức Nhà nước, giữa các nước, các tổ chức quốc tế với Việt Nam.

Điều 5.Quyền lợi của người được tặng Kỷ niệm chương:

Ngườiđược tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước" đượcnhận Kỷ niệm chương, Giấy chứng nhận của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức -Cán bộ Chính phủ và được ghi tên vào Sổ vàng truyền thống của ngành Tổ chức Nhànước.

Vụ(Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan nhà nước ở Trung ương, Ban Tổ chức chínhquyền các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhận Kỷ niệm chương và tổ chứctrao cho các cá nhân.

Đểđộng viên người có công lao góp phần trong việc xây dựng và phát triển ngành Tổchức Nhà nước vững mạnh, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có đối tượng được tặngkỷ niệm chương tùy khả năng của cơ quan, tổ chức có phần thưởng vật chất hoặcquà lưu niệm cho người được tặng Kỷ niệm chương.

2.Những người ngoài ngành kể cả người Việt Nam ở nước ngoài và những người nướcngoài có nhiều thành tích đóng góp, hỗ trợ cho sự nghiệp xây dựng và phát triểnngành Tổ chức Nhà nước Việt Nam.

Điều 4.Tiêu chuẩn xét tặng:

1.Đối với những người đã và đang công tác trong ngành Tổ chức Nhà nước nêu tại khoản 1Điều 3 của Quy chế này phải có đủ các đều kiện sau đây:

a)Có thời gian công tác trong ngànhtừ 10 năm trở lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

b)Đối với những người có sáng kiến giá trị đóng góp cho sự nghiệp xây dựng vàphát triển ngành Tổ chức Nhà nước; những người là Anh hùng Lao động, Chiến sĩthi đua toàn quốc,

Chiếnsĩ thi đua toàn ngành, thì không nhất thiết phải đủ số năm công tác như quyđịnh ở điểm a khoản 1 Điều 4.

Nhữngngười được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp thì thời gian công táctrong ngành Tổ chức Nhà nước được tính như sau: Mỗi năm đạt danh hiệu Chiến sĩthi đua cấp cơ sở được tính theo hệ số 1,5.

Mỗinăm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, Bằng khen của Bộ trưởng, Trưởng banBan Tổ chức - Cán bộ Chính phủ được tính theo hệ số 2.

Thờigian cán bộ đi công tác ởvùng cao, vùngsâu, vùng biên giới hải đảo được tính theo hệ số 1,5.

Nhữngngười đang công tác được cử đi học sau đó tiếp tục công tác trong hệ thốngngành Tổ chức Nhà nước được tính là thờigian công tác liên tục để xét tặng.

Ngườiđang bị kỷ luật ởmức cảnh cáo chỉ đượcxét tặng sau khi có quyết định xóa kỷ luật thời gian chịu kỷ luật cảnh cáokhông được tính để xét tặng Kỷ niệm chương.

Ngườibị kỷ luật trên mức cảnh cáo hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự không đượcxét tặng Kỷ niệm chương.

2.Đối với những người ngoài ngành (khoản 2 Điều 3):

Cónhiều thành tích trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoặc có sáng kiến, công trìnhnghiên cứu khoa học có giá trị thiết thực góp phần xây dựng và phát triển ngànhTổ chức Nhà nước.

Đốivới người nước ngoài có công xây dựng và củng cố quan hệ hợp tác cho ngành Tổchức Nhà nước, giữa các nước, các tổ chức quốc tế với Việt Nam.

Điều 5.Quyền lợi của người được tặng Kỷ niệm chương:

Ngườiđược tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước" đượcnhận Kỷ niệm chương, Giấy chứng nhận của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức -Cán bộ Chính phủ và được ghi tên vào Sổ vàng truyền thống cản ngành Tổ chức Nhànước.

Vụ(Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan nhà nước ở Trung ương, Ban Tổ chức chínhquyền các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhận Kỷ niệm chương và tổ chứctrao cho các cá nhân.

Đểđộng viên người có công lao góp phần trong việc xây dựng và phát triển ngành Tổchức Nhà nước vững mạnh, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có đối tượng được tặngkỷ niệm chương tùy khả năng của cơ quan, tổ chức có phần thưởng vật chất hoặcquà lưu niệm cho người được tặng Kỷ niệm chương.

 

Chương III

QUY TRÌNH VÀ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG

Điều 6.Đối với những người đang công tác trong ngành Tổ chức Nhà nước.

1.Tại đơn vị thuộc cơ quan Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ:

Thủtrưởng các đơn vị lập hồ sơ gửi Hội đồng Thi đua khen thưởng Ban Tổ chức - Cánbộ Chính phủ xem xét trình lãnh đạo Ban quyết định.

2.Tại các cơ quan đơn vị làm công tác tổ chức cán bộ thuộc các Bộ, cơ quan nhà nướcở Trung ương và các cấp chính quyền tỉnh, huyện: Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ cácBộ, cơ quan nhà nước và Ban Tổ chứcchính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập danh sách có ý kiếnđề nghị của lãnh đạo Bộ, cơ quan nhà nước ở Trung ương và yban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Ban Tổ chức - Cán bộChính phủ để xem xét quyết định.

3.Đối với những cán bộ ngành Tổ chức Nhà nước đã nghỉ hưu thì do cơ quan quản lýtrước khi nghỉ hưu đề nghị, trường hợp cơ quan giải thể thì do cơ quan cấp trênquản lý, xem xét đề nghị. Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan nhà nước ởTrung ương và Ban Tổ chức chính quyền tỉnh tổng hợp đề nghị, gửi Ban Tổ chức -Cán bộ Chính phủ xem xét quyết định.

4.Người Việt Nam ở nước ngoài: yban về người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao lập hồ sơ đề nghị gửiBan Tổ chức - Cán bộ Chính phủ xem xét quyết định.

Điều 7.Đối với những người công tác ngoài ngành Tổ chức Nhà nước (khoản 2 Điều 3) Hộiđồng thi đua Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ có trách nhiệm đề xuất, lập hồ sơtrình Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ xem xét, quyếtđịnh.

Điều 8.Hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước"gồm có:

1.Bản kê khai tóm tắt thành tích và quá trình công tác của cá nhân, có xác nhậncủa Thủ trưởng đơn vị quản lý cán bộ.

Đốivới người đã nghỉ hưu, thì do cơ quan tổ chức cán bộ quản lý hồ sơ khi nghỉ hưuxác nhận.

2.Danh sách trích ngang đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp ngànhTổ chức Nhà nước" do Thủ trưởngđơn vị ký trình.

3.Tờ trình hoặc văn bản đề nghị.

Điều 9.Thời gian nộp hồ sơ.

1.Cuối quý II hàng năm, Thủ trưởng các đơn vị làm công tác tổ chức cán bộ thuộccác Bộ, cơ quan nhà nước ở Trung ương và các cấp chính quyền tỉnh, huyện thôngbáo kế hoạch nhận hồ sơ và họp hội nghị xét duyệt cho tất cả cán bộ ngành Tổchức Nhà nước đang công tác hoặc nghỉ hưu được biết để tiến hành kê khai.

2.Hồ sơ được gửi về Hội đồng Thi đua khen thưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủtrước ngày 30 tháng 6 hàng năm để kịp xét duyệt và công bố trước ngày 28 tháng8 - ngày Truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước.

 

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10.Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Vụ (Ban) Tổ chứccán bộ các Bộ, cơ quan nhà nước ở Trung ương và Trưởng ban Ban Tổ chức chínhquyền các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tiếp nhận hồsơ đề nghị, xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước"của cán bộ công chức theo trình tự tại khoản 1, 2, 3, 4 của Điều 6 gửi về Hộiđồng Thi đua khen thưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ trước ngày 30 tháng 6hàng năm.

Thủtrưởng các đơn vị thuộc Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Vụ (Ban) Tổ chức cán bộcác Bộ, cơ quan nhà nước ở Trung ương và Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, huyện cócán bộ, công chức thuộc đơn vị quản lý, nay đã chuyển sang ngành khác chịutrách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, xét và đề nghị tặng Kỷ niệm chương cho cán bộ,công chức đó.

Trongtrường hợp có lý do xác đáng, bản thân cán bộ công chức không lập được bản tómtắt thành tích, thì Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan nhà nước ở Trung ươngvà Ban Tổ chức chính quyền các tỉnh, huyện có trách nhiệm kê khai thay.

Cáctrường hợp đặc biệt Hội đồng Thi đua khen thưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủlập hồ sơ trình Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ quyết địnhmà không theo các thủ tục quy định tại Quy chế này.

Riêngđợt đầu năm 2002, theo nội dung của Quy chế Xét tặng Kỷ niệm chương. Vụ (Ban)Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan nhà nước ở Trung ương và Ban Tổ chức chính quyềncác tỉnh, tiến hành lập hồ sơ và danh sách khen thưởng gửi về Ban Tổchức - Cán bộ Chính phủ trước ngày 20 tháng 8 năm 2002. Quy trình xét tặng Kỷniệm chương "Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước" được tiến hành đếnhết năm 2002.

Điểu 11.Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện những điểm chưa phù hợp; Vụ Tổ chứccán bộ và Văn phòng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ có trách nhiệm tổng hợp, đềxuất để điều chỉnh sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Quy chế để việc xét tặng Kỷ niệmchương "Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước" được chính xác, dân chủgóp phần động viên toàn ngành phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

 

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ

Bộ trưởng (Trưởng ban)

(Đã ký)

 

Đỗ Quang Trung