• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2018
UBND TỈNH LẠNG SƠN
Số: 48/2018/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 20 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định quản lý nhà nước về Giá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

______________

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Quản lý sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 252 /TTr-STC  ngày 06/8/2018.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy định quản lý Nhà nước về Giá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 5 như sau:

“d) Giá khởi điểm làm căn cứ thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với thửa đất hoặc khu đất (tính theo giá đất trong bảng giá đất) có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên;

đ) Giá khởi điểm làm căn cứ thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất (tính theo giá đất trong bảng giá đất) có giá trị dưới 10 tỷ đồng thuộc cấp tỉnh quản lý;

e) Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất gắn với tài sản thuộc sở hữu Nhà nước.”

2. Bổ sung Khoản 7, Điều 13 như sau:

“f) Giá khởi điểm làm căn cứ thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với thửa đất hoặc khu đất (tính theo giá đất trong bảng giá đất) có giá trị dưới 10 tỷ đồng thuộc cấp huyện quản lý;

Đối với trường hợp thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất mà trên khu đất có tài sản gắn liền với đất, trong quá trình xác định giá khởi điểm nếu tài sản trên đất không còn giá trị sử dụng hoặc tài sản chưa hết thời hạn hao mòn nhưng bị hư hỏng mà việc sửa chữa không hiệu quả thì thực hiện xử lý tài sản trước khi xây dựng phương án bán đấu giá. Trình tự xử lý tài sản thực hiện theo quy định tại các Điều 28, 29, 30, 31 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.”

3. Bãi bỏ Điểm b Khoản 2 Điều 1.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Ngọc Thưởng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.