• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/12/2018
HĐND TỈNH LẠNG SƠN
Số: 18/2018/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 10 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

Quy định mức phân bổ, một số nội dung, mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ CHÍN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định các nội dung bảo đảm trật tự an toàn giao thông;

Xét Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định mức phân bổ, một số nội dung, mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-  Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Quy định mức phân bổ, một số nội dung, mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh:

Nghị quyết này quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực An toàn giao thông giai đoạn 2019 - 2020 và một số nội dung chi, mức chi phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Các nội dung, mức chi khác phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn không quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các quy định khác có liên quan.

b) Đối tượng áp dụng:

Nghị quyết này áp dụng đối với Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, các lực lượng trực tiếp tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông trực thuộc tỉnh, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

2. Mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2019 - 2020:

- Phân bổ 60% kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương cho lực lượng Công an tỉnh để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Phân bổ 40% kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương cho Ban An toàn giao thông tỉnh, Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố, các nhiệm vụ đặc thù của các đơn vị cụ thể để thực hiện khắc phục sự cố bảo đảm an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông và các nhiệm vụ khác phục vụ trực tiếp công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông;  trong đó dành tối thiểu 15% cho nội dung chi mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác và tăng cường cơ sở hạ tầng bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

3. Quy định một số nội dung chi, mức chi phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông không được quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính:

a) Chi hỗ trợ cho các thành viên Ban an toàn giao thông, công chức giúp việc Ban an toàn giao thông:

- Cấp tỉnh: 800.000 đồng/người/tháng

- Cấp huyện: 600.000 đồng/người/tháng.

b) Chi bồi dưỡng cho cán bộ và các lực lượng tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông:

- Chi bồi dưỡng cho lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải trực tiếp tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông ban đêm: 100.000 đồng/người/ca (01 ca từ đủ 04 giờ trở lên).

- Chi huy động các lực lượng thực hiện công tác bảo đảm an toàn giao thông, giải tỏa hành lang giao thông, cảnh giới đường ngang qua đường sắt...: Mức chi không quá 100.000 đồng/người/ngày.

c) Chi hỗ trợ cho cán bộ bị thương, tai nạn khi đang làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông: Mức chi không quá 03 lần mức lương cơ sở hiện hành áp dụng đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp/người. Mức độ bị thương tai nạn do Thủ trưởng đơn vị được giao dự toán xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật, tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

d) Chi hỗ trợ cho gia đình cán bộ hy sinh đang làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông: Mức chi bằng 06 lần mức lương cơ sở hiện hành áp dụng đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp/người.

4. Quy định mức chi đối với nội dung: Chi xây dựng kế hoạch và biện pháp phối hợp các cơ quan, ban, ngành và chính quyền các cấp (bao gồm cả cấp xã) trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông; chi xây dựng các chương trình, đề án về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhân rộng các mô hình điểm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông:

- Cấp tỉnh: 600.000đồng/văn bản

- Cấp huyện: 400.000đồng/văn bản

5. Nội dung, mức chi đối với Ban an toàn giao thông các huyện, thành phố: Ngoài các nội dung và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông của địa phương được quy định tại Thông tư 01/2018/TT-BTC, Ban an toàn giao thông các huyện, thành phố được thực hiện các nội dung, mức chi tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 1 Nghị quyết này, bảo đảm phù hợp nguồn và yêu cầu nhiệm vụ thực tế tại các huyện, thành phố.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2018./.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Hoàng Văn Nghiệm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.