• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/06/2020
UBND TỈNH LẠNG SƠN
Số: 29/2020/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 10 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

____

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 237/TTr-SNV ngày  29 tháng 5 năm 2020.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Bổ sung điểm h, i khoản 1 Điều 4 như sau:

“h) Khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xét khen thưởng tập thể theo công trạng và thành tích đạt được thì tập thể có tổ chức Đảng, đoàn thể phải được đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

i) Đối với ngành giáo dục đào tạo: Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục thực hiện việc xét khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được sau khi kết thúc năm học.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau:

“Điều 11. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”

Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” được xét tặng cho cá nhân có ba lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; có sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận và được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh bỏ phiếu kín với tỷ lệ phiếu đồng ý từ 90% trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng (nếu thành viên Hội đồng vắng mặt thì lấy ý kiến bằng văn bản).”

3. Sửa đổi tên Điều 12 như sau:

“Điều 12. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.”

4. Bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 15 như sau:

“đ) Đối với các tổ chức, cá nhân có nhiều biện pháp giúp tiêu thụ nông sản và tạo việc làm cho nhiều lao động.”

5. Sửa đổi điểm a khoản 6 Điều 15 như sau:

“a) Tập thể có đóng góp bằng tiền, vật chất và công sức cho địa phương trị giá (cộng dồn trong một năm) từ 300 triệu đồng trở lên.”

6. Bổ sung điểm d khoản 6 Điều 15 như sau:

“d) Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cho tổ chức, cá nhân ngoài tỉnh có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lạng Sơn hoặc có nhiều thành tích trong hoạt động nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.” 

7. Bổ sung khoản 8, 9, 10 Điều 15 như sau:

“8. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cho các doanh nghiệp, doanh nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhân dịp Hội nghị Lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp đầu Xuân; kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

9. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cho tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc, có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc tỉnh.

10. Ngoài các quy định trên, các trường hợp đặc biệt khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng theo thẩm quyền.”

8. Sửa đổi khoản 2 Điều 23 như sau:

“2. Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Quy định này, các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, các huyện, thành phố và các doanh nghiệp, hợp tác xã cụ thể hóa quy định về thi đua, khen thưởng cho phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.”

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2020.

2. Quyết định này bãi bỏ khoản 2 Điều 12 và khoản 4 Điều 13; bãi bỏ cụm từ “xóa đói” tại điểm d khoản 1 và khoản 5 Điều 15; bãi bỏ cụm từ “cá nhân, tổ chức ngoài tỉnh” tại khoản 5 Điều 15 tại Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó chủ tịch

(Đã ký)

 

Hồ Tiến Thiệu

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.