• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2021
HĐND TỈNH LẠNG SƠN
Số: 03/2021/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 3 tháng 2 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

Quy định mức hỗ trợ đối với lực lượng Công an viên bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

____

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI HAI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ khoản 2 Điều 18 Pháp lệnh Công an xã ngày 21 tháng 11 năm 2008;

 Căn cứ khoản 1 Điều 7 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Xét Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ đối với lực lượng Công an viên bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ đối với lực lượng Công an viên bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này Quy định mức hỗ trợ đối với lực lượng Công an viên bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

b) Đối tượng áp dụng:

- Công an viên bán chuyên trách ở thôn, tổ dân phố;

- Các cơ quan, tổ chức liên quan đến việc thực hiện mức hỗ trợ đối với Công an viên bán chuyên trách.

2. Mức hỗ trợ

a) Hỗ trợ 900.000 đồng/người/tháng.

b) Công an viên bán chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được hưởng mức hỗ trợ theo Nghị quyết này thì không được hưởng mức bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

3. Nguồn kinh phí: Từ ngân sách địa phương.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, kỳ họp thứ hai mươi hai thông qua ngày 03 tháng 02 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2021./.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Hoàng Văn Nghiệm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.