• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07/11/2006
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 227/2006/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 11 tháng 10 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào

"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

__________________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 21 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 235/1999/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa";

Căn cứ Quyết định số 639/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 07 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các thành viên Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa";

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa",

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.