• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2002
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2014
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 96/2002/QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 18 tháng 6 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Quy chế lập, quản lý, sử dụng Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng ban hành theo Quyết định số 1632/1998/QĐ-BTC ngày 17/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 

Căn cứ Luật Thuế Giá trị gia tăng và Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/05/1998 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thực hiện Luật Thuế Giá trị gia tăng;

Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước;

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Quy chế lập, quản lý, sử dụng Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng ban hành theo Quyết định số 1632/1998/QĐ-BTC ngày 17/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 4 như sau:

"Khoản 2, Điều 4: Căn cứ số dự toán thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu và dự kiến số thuế giá trị gia tăng phải hoàn, Tổng cục Thuế, Vụ Ngân sách nhà nước dự kiến mức trích lập Quỹ hoàn thuế năm sau từ số thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập khẩu để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định và tổng hợp trong dự toán thu ngân sách nhà nước trình Chính phủ. Quá trình thực hiện, nếu Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng kể cả số kết dư năm trước chuyển sang không đủ đảm bảo chi hoàn thuế theo chế độ thì Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định bổ sung nguồn từ ngân sách cho Quỹ hoàn thuế. Trường hợp chi không hết, được đưa vào kết dư Quỹ chuyển năm sau để tiếp tục hoàn thuế cho số phát sinh phải hoàn năm trước chuyển năm sau".

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:

"Điều 5: Trích lập Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng:

Căn cứ vào mức trích Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định, định kỳ hàng tháng, theo đề nghị của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế, Vụ Ngân sách nhà nước làm thủ tục cấp từ ngân sách vào tài khoản Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng của Tổng cục Thuế tại Kho bạc nhà nước Trung ương".

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 6 như sau:

"Điều 6, Khoản 3: Trong trường hợp Quỹ Hoàn thuế giá trị gia tăng không còn số dư, Kho bạc Nhà nước Trung ương có trách nhiệm tạm ứng tồn ngân kho bạc cho Quỹ để thực hiện hoàn thuế cho các đối tượng theo đúng quy định tại Khoản 2, Điều 6 Quy chế này, đồng thời thông báo cho Tổng cục Thuế và Vụ Ngân sách nhà nước để chuyển vốn và thanh toán phần vốn đã tạm ứng".

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:

"Điều 8: Vụ Ngân sách nhà nước có trách nhiệm:

a/ Căn cứ số dự kiến chi hoàn thuế và dự toán thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, phối hợp với Tổng cục Thuế xác định mức trích vào Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng từ nguồn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, tổng hợp trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Chính phủ.

b/ Thực hiện cấp ngân sách vào tài khoản Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng để đảm bảo nguồn chi trả kịp thời cho đơn vị.

c/ Hàng tháng, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Trung ương và Tổng cục Thuế thực hiện điều chỉnh giảm thu về thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập khẩu tương ứng số cấp phát cho Quỹ hoàn thuế. Chịu trách nhiệm về nguồn để thực hiện hoàn thuế theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính."

Điều 2: Quy định này có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2002. Những quy định tại Quy chế lập, quản lý, sử dụng quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Quyết định số 1632/1998/QĐ-BTC ngày 17/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính không trái quy định này vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 3: Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.