• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 21/05/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 02/08/2019
UBND TỈNH LẠNG SƠN
Số: 06/2009/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 11 tháng 5 năm 2009

QUYẾT  ĐỊNH

Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ và ưu đãi đầu tư

 vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

___________________

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

         Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

         Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

         Căn cứ Luật Đầu tư số 59/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

         Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11 2005 quy định về thu tiền thuê đất, mặt nước;

         Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 81/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 về chính sách hỗ trợ dậy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn; Quyết định số 138/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2008 về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn; Quyết định số 33/2009/QĐ- TTg ngày 02/3/2009 về việc ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với Khu kinh tế cửa khẩu;

         Căn cứ Thông tư 86/2002/TT- BTC ngày 27/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại đẩy mạnh xuất khẩu; Thông tư liên tich Bộ Tài chính-Bộ Lao động thương binh và xã hội số 06/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 19/01/2006 về hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn;

          Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 82/TTr- SKHĐT ngày 22/4/2009 và Báo cáo thẩm định số 40/BC-STP ngày 21/4/2009 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

         Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số chính sách hỗ trợ và ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -  Lạng Sơn.

         Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

         Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tể cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Vy Văn Thành

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.