• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/12/2010
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
___________
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________
Lạng Sơn, ngày  15  tháng 12  năm 2010
 
 
NGHỊ QUYẾT
Về Quy hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn
tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011-2020.
______
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 17
         
 
         Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
        Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;
       Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP; Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 04/2008/NĐ-CP;
        Sau khi xem xét Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 06/12/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê chuẩn Quy hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011-2020; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,
 
QUYẾT NGHỊ:
 
        Điều 1. Quyết định nội dung Quy hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011- 2020 theo Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày  06/12/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
        Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy hoạch.
        Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2010./.
 
 
 
CHỦ TỊCH
 
 
Hoàng Thị Bích Ly

 

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.