• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/12/2010
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
___________
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________
Lạng Sơn, ngày  15  tháng  12 năm 2010
 
 
NGHỊ QUYẾT
Về Quy hoạch phát triển giáo dục tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020
_________
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHOÁ XIV KỲ HỌP THỨ 17
 
         
         Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân nhân ngày 26/11/2003;
         Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân nhân ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân nhân;
         Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009; Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
         Sau khi xem xét Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 24/12/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020; báo cáo thẩm tra của Ban văn hoá - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
 
QUYẾT NGHỊ:
 
          Điều 1. Quyết định nội dung Quy hoạch phát triển giáo dục tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020 theo Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 24/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
          Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này.
          Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Khoá XIV, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2010./.
 
 
 
 
CHỦ TỊCH
 
 
Hoàng Thị Bích Ly

 

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.