• Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND

  Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND ngày 9 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ ( %) trích lại để từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An

  17/08/2021

  27/08/2021

 • Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND

  Quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ trong hoạt động phòng, chống dịch covid -19 trên địa bàn tỉnh Long An

  17/08/2021

  17/08/2021

 • Nghị quyết 11/2021/NQ-HĐND

  Về quy định nội dung chi và mức chi các hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Long An

  17/08/2021

  27/08/2021

 • Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND

  Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác cần được trợ giúp khẩn cấp trên địa bàn tỉnh Long An

  17/08/2021

  27/08/2021

 • Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND

  Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 52/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định chế độ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội (nay là Cơ sở Cai nghiện ma túy Long An)

  17/08/2021

  01/09/2021

 • Nghị quyết 10/2021/NQ-HĐND

  Ban hành Quy chính sách hỗ trợ Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021 2025

  17/08/2021

  27/08/2021

 • Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND

  Về sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND ngày 31/12/2019 và Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

  17/08/2021

  27/08/2021

 • Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND

  Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 98/2013/NQ-HĐND ngày 05/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Long An đầu tư trực tiếp và cho vay và Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 25/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Khoản1 Điều 1 Nghị quyết số 98/2013/NQ-HĐND ngày 05/7/2013 về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Long An đầu tư trực tiếp và cho vay

  30/03/2021

  15/04/2021

 • Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND

  Về chính sách hỗ trợ nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021 - 2025

  30/03/2021

  15/04/2021

 • Nghị quyết 04/2021/NQ-HDND

  Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao năng khiếu các cấp; Đội tuyển huyện, thị xã, thành phố và lực lượng học sinh của tỉnh tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc

  30/03/2021

  10/04/2021

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.