• Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND

  Về việc sửa đổi việc phân bổ diện tích sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị quyết số 254/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016 của HĐND tỉnh về thông qua Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp

  29/10/2019

  11/11/2019

 • Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND

  Về sửa đổi, bổ sung khoản 3, mục IV phần A mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/2016/NĐ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh

  29/10/2019

  11/11/2019

 • Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND

  Quy định một số nội dung chi, mức chi và định mức phân bổ kinh phí nguồn kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Long An

  29/10/2019

  11/11/2019

 • Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND

  Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 50/2007/NQ.HĐND ngày 09/7/2007 của HĐND tỉnh về việc trợ cấp tạm thời cho giáo viên, y – bác sĩ được điều động làm công tác quản lý thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo, Y tế trên địa bàn tỉnh

  29/10/2019

  15/11/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND

  Về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

  25/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND

  Về quy định mức đóng góp của người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma tuy công lập

  18/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND

  Về chính sách hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An

  18/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND

  Về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An

  18/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND

  Về quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh

  18/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND

  Về việc ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Long An

  18/07/2019

  01/08/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.