• Nghị quyết 09/2022/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An

  13/07/2022

  01/08/2022

 • Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND

  Về quy định nội dung chi và mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2022-2030

  13/07/2022

  01/08/2022

 • Nghị quyết 14/2022/NQ-HĐND

  Về quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Long An

  13/07/2022

  01/08/2022

 • Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND

  Về quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2030

  13/07/2022

  01/08/2022

 • Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND

  Về việc quy định chế độ hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân điều trị tại Khoa Nội cán bộ - Lão khoa Bệnh viên Đa khoa tỉnh Long An

  13/07/2022

  01/08/2022

 • Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐND

  Về quy định chế độ hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức và chính sách thu hút tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp của tỉnh Long An

  13/07/2022

  01/08/2022

 • Nghị quyết 10/2022/NQ-HĐND

  Về việc điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Long An giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Long An giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030

  13/07/2022

  01/08/2022

 • Nghị quyết 16/2022/NQ-HĐND

  Về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

  13/07/2022

  01/08/2022

 • Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND

  Về quy định mức thu lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Long An

  13/07/2022

  01/09/2022

 • Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND

  Ban hành quy định nội dung chi, mức chi thực hiện chính sách hổ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An

  29/03/2022

  15/04/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.