• Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND

  Về quy định mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Long An

  12/07/2018

  01/08/2018

 • Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND

  Về phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An

  12/07/2018

  01/08/2018

 • Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND

  Về ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê tài sản, xử lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An

  12/07/2018

  01/08/2018

 • Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND

  Về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về quy định số lượng Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã; chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Long An

  12/07/2018

  01/08/2018

 • Nghị quyết 25/2018/NQ-HĐND

  Về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 158/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh về quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố và lực lượng Công an bán vũ trang ở các xã biên giới

  12/07/2018

  01/08/2018

 • Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND

  Về quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Long An

  24/04/2018

  10/05/2018

 • Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND

  Về sửa đổi Khoản 3, Mục 1, Phần A, Điều 1 Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách tỉnh Long An giai đoạn 2017-2020

  24/04/2018

  10/05/2018

 • Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND

  Về bãi bỏ Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc HĐND tỉnh ủy quyền Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách Trung ương, vốn Trái phiếu Chính phủ do địa phương quản lý và quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương

  24/04/2018

  10/05/2018

 • Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND

  Về bãi bỏ Nghị quyết số 50/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh về cơ chế tài chính để đầu tư kết cấu hạ tầng thành phố Tân An, tỉnh Long An

  24/04/2018

  10/05/2018

 • Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND

  Về mức giá dịch vụ khám chuyên khoa tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Long An

  24/04/2018

  10/05/2018

  Hết hiệu lực một phần

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.