• Nghị quyết 75/2017/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Nghị quyết số 85/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí hoạt động của chi hội ấp thuộc các tổ chức chính trị-xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn

  20/12/2017

  ...

 • Nghị quyết 60/2017/NQ-HĐND

  Về quy định mức chi của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND các cấp được giao nhiệm vụ phối hợp với Hội nông dân các cấp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân địa bàn tỉnh Long An

  08/12/2017

  20/12/2017

 • Nghị quyết 59/2017/NQ-HĐND

  Về quy định nội dung chi và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Long An

  08/12/2017

  20/12/2017

 • Nghị quyết 64/2017/NQ-HĐND

  Về quy định nhiệm vụ chi kinh phí sự nghiệp môi trường của ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh Long An

  08/12/2017

  20/12/2017

 • Nghị quyết 63/2017/NQ-HĐND

  Về quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQVN và các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh

  08/12/2017

  20/12/2017

 • Nghị quyết 74/2017/NQ-HĐND

  Về mức giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại các cơ sở điều trị của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

  08/12/2017

  20/12/2017

 • Nghị quyết 70/2017/NQ-HĐND

  Phân cấp điều chuyển, thanh lý, bán quyền thu phí, sử dụng, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Long An

  08/12/2017

  20/12/2017

 • Nghị quyết 61/2017/NQ-HĐND

  Về quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An

  08/12/2017

  20/12/2017

 • Nghị quyết 71/2017/NQ-HĐND

  Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp được ban hành kèm theo Nghị quyết số 254/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016 của HĐND tỉnh Long An

  08/12/2017

  20/12/2017

 • Nghị quyết 62/2017/NQ-HĐND

  Về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Long An

  08/12/2017

  20/12/2017

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.