• Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND

  Về chính sách hỗ trợ nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021 - 2025

  30/03/2021

  15/04/2021

 • Nghị quyết 04/2021/NQ-HDND

  Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao năng khiếu các cấp; Đội tuyển huyện, thị xã, thành phố và lực lượng học sinh của tỉnh tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc

  30/03/2021

  10/04/2021

 • Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND

  Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 98/2013/NQ-HĐND ngày 05/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Long An đầu tư trực tiếp và cho vay và Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 25/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Khoản1 Điều 1 Nghị quyết số 98/2013/NQ-HĐND ngày 05/7/2013 về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Long An đầu tư trực tiếp và cho vay

  30/03/2021

  15/04/2021

 • Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND

  Về quy định một số chính sách Dân số trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025

  30/03/2021

  10/04/2021

 • Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/3/2019 của HĐND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ thôi việc do sắp xếp tổ chức bộ máy cấp xã theo Đề án số 02-ĐA/TU ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Long An

  26/02/2021

  15/03/2021

 • Nghị quyết 26/2020/NQ-HĐND

  Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 83/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 về nâng mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Long An và Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 về quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An và Trung tâm hành chính công các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Long An

  08/12/2020

  18/12/2020

 • Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND

  Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Long An

  08/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 23/2020/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh

  08/12/2020

  18/12/2020

 • Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND

  Quy định mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở áp dụng trong hoạt động của Cơ quan nhà nước và quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Long An

  08/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND

  Đặt tên các tuyến đường trên địa bàn huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

  08/12/2020

  18/12/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.