• Quyết định 41/2021/QĐ-UBND

  Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của HĐND tỉnh Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác cần được trợ giúp khẩn cấp trên địa bàn tỉnh Long An

  04/10/2021

  15/10/2021

 • Quyết định 39/2021/QĐ-UBND

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An

  04/10/2021

  15/10/2021

 • Quyết định 40/2021/QĐ-UBND

  Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định chính sách hỗ trợ Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021 – 2025

  04/10/2021

  20/10/2021

 • Quyết định 38/2021/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 2224/2003/QĐ-UB ngày 23/6/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng và Quyết định số 2569/2003/QĐ-UB ngày 24/7/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định tạm thời về chính sách thu hút bác sĩ về công tác tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội và giáo viên về công tác tại Trường - Trung tâm dạy nghề, trung tâm dịch vụ việc làm thuộc ngành Lao động - Thương và Xã hội

  30/09/2021

  01/11/2021

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 37/2021/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An

  29/09/2021

  14/10/2021

 • Quyết định 35/2021/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 74/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 và Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh

  20/09/2021

  30/09/2021

 • Quyết định 36/2021/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An

  20/09/2021

  30/09/2021

 • Quyết định 32/2021/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An

  20/09/2021

  01/10/2021

 • Quyết định 34/2021/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh về việc Quy định chế độ trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh (nay là Cơ sở Cai nghiện ma túy Long An)

  20/09/2021

  01/10/2021

 • Quyết định 33/2021/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh ban hành danh mục các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị trên địa bàn tỉnh Long An

  20/09/2021

  30/09/2021

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.