Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất,

kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của

Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh Long An

_____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 27/2016/TT-BCT ngày 05/12/2016 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại tờ trình số 2682/TTr-SCT ngày 22/9/2017; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản số 1348/STP-XDKTVB ngày 24/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện) thực hiện nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh Long An bao gồm:

1.     Các cơ sở do cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh thực phẩm được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2.     Các cơ sở do cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định     pháp luật.

3.     Buôn bán hàng rong (là đối tượng kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định).

4.     Cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định.

Điều 2. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh.

1. Sở Công Thương

a) Chỉ đạo, theo dõi và tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với UBND cấp huyện.

b) Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về an toàn thực phẩm đối với phòng chuyên môn được UBND cấp huyện giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương trên địa bàn huyện.

c) Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương tình hình quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.

2. Sở Tài chính

Tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí hàng năm để Sở Công Thương, UBND cấp huyện triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại khoản 1, khoản 3 Điều này.

3. UBND cấp huyện

a) Thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn đối với các đối tượng được phân cấp quản lý tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng quy định, đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc thực hiện các nội dung được phân cấp.

b) Tổ chức cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh do cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

c) Chỉ đạo tổ chức thực hiện việc cấp, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các đối tượng được phân cấp theo đúng trình tự, thủ tục cấp, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã quy định.

d) Hướng dẫn thực hiện và tiếp nhận đăng ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các đối tượng quy định  tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 1 của Quyết định này.

đ) Thực hiện kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm và xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ theo quy định của pháp luật.

e) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo đột xuất, định kỳ quý, 6 tháng, hàng năm về tình hình thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương về Sở Công Thương.

g) Tổ chức thu, quản lý, sử dụng phí và lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật hiện hành.

h) Bố trí nguồn kinh phí triển khai công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ được phân cấp trên địa bàn huyện.

Điều 3. Quy định chuyển tiếp

Đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng phân cấp đã được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm trước khi Quyết định này có hiệu lực thì vẫn tiếp tục được sử dụng Giấy chứng nhận, Giấy xác nhận cho đến khi hết hiệu lực được ghi trên Giấy để được cấp lại theo quy định phân cấp.

Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh nêu tại khoản 1 Điều này có phát sinh nhu cầu điều chỉnh,      bổ sung Giấy chứng nhận, Giấy xác nhận thì lập hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy xác nhận gửi UBND cấp huyện cấp lại theo quy định phân cấp của Quyết định này. Đồng thời nộp lại Giấy chứng nhận, Giấy xác nhận do Sở Công Thương đã cấp để UBND cấp huyện gửi về Sở Công Thương xử lý theo quy định.

Trường hợp theo quy định pháp luật bắt buộc phải thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng phân cấp do Sở Công Thương cấp trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì UBND cấp huyện gửi đề nghị bằng văn bản đến Sở Công Thương để Sở thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận theo quy định.

Điều 4. Giao Giám đốc Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2017 và bãi bỏ Quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh Long An.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Văn Cần