Sign In

QUYẾT ĐỊNH SỐ 803/2003/QĐ-UB NGÀY 25/02/2003 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

V/v Ban hành một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức
làm việc tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Thông tư số 12/2002/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 12/7/2002 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn thực hiện một số chế độ chính sách đối với cán bộ làm việc tại các cơ sở chửa bệnh được thành lập theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 06/7/1995;

- Xét đề nghị của Sở Tài chánh-Vật giá tại công văn số 105/CV.TCVG ngày 17/02/2003 về một số chế độ phụ cấp cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Giáo dục lao động,

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Ban hành một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội như sau:

- Mức phụ cấp đặc thù nghề nghiệp: 500.000đồng/cán bộ/tháng.

- Chế độ phụ cấp chuyên ngành y tế: thực hiện theo Thông tư số 12/2002/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 12/7/2002 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Tài Chính.

- Chế độ phụ cấp khu vực của Trung tâm Giáo dục lao động xã hội được hưởng hệ số 0,1.

- Chế độ bồi dưỡng hiện vật vẫn được thực hiện theo quy định hiện hành.

Kinh phí chi trả các khoản phụ cấp nêu trên nằm ngoài định mức kinh phí thường xuyên hằng năm và được chi trả theo kỳ lương hằng tháng, không sử dụng để tính hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế ở các khoản đóng góp khác.

Điều II: Huỷ bỏ một số chế độ được ban hành tại các văn bản sau:

- Phụ cấp thu hút tại Quyết định số 5109/QĐ-UB ngày 03/10/1995 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Phụ cấp độc hại tại công văn số 211/CV-TC ngày 25/7/1997 của Ban Tổ chức chính quyền tỉnh.

- Phụ cấp 10%, 20% theo quy định  tại công văn số 110/1998/CV-LN ngày 02/5/1998 của của Liên Sở: Sở Tài chánh-Vật giá, Sở Y tế và Ban Tổ chức chính quyền tỉnh.

- Chế độ làm việc ngày thứ 7 và chủ nhật tại biên bản số 3534/BB-UB 06/11/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều III: Giao trách nhiệm cho Sở Tài chánh-Vật giá phối hợp với Ban Tổ chức chính quyền tỉnh và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai thực hiện các chế độ trên.

Thời gian thực hiện kể từ ngày 16/02/2002.

Điều IV: Chánh Văn phòng HĐND- UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chánh -Vật giá, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm  thi hành quyết định này

Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Dương Quốc Xuân