Sign In

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành bộ đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Long An

_______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999  của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;

Căn cứ Nghị định 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành bộ đơn giá khảo sát xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/71999 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại tờ trình số 278/TT-SXD ngày 22/10/2001 về việc ban hành bộ đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Long An và ý kiến của Sở Tài chính Vật giá tại văn bản số 119/2002/CV.TCVG ngày 19/12/2002;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “bộ đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Long An”.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Xây dựng tổ chức triển khai thực hiện bộ đơn giá này. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn vướng mắc báo cáo UBND tỉnh để xử lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND - UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Xây dựng, Sở Tài chính - Vật giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Sở ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm  thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với tinh thần Quyết định này đều bãi bỏ./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trương Văn Tiếp