• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/03/2017
UBND TỈNH LONG AN
Số: 10/2017/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long An, ngày 14 tháng 3 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định chế độ trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao
động làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh

________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập;

Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/4/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 52/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về quy định chế độ trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giảo dục - Lao động xã hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 390/TTr-SLĐTBXH ngày 03/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội như sau:

1. Lãnh đạo Trung tâm, bác sĩ: 1.600.000 đồng/người/tháng.

2. Viên chức, người lao động: 1.100.000 đồng/người/tháng.

Nguồn kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội được phân bổ trong dự toán hàng năm của đơn vị và được chi trả theo kỳ lương hàng tháng, không sử dụng để tính hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế và các khoản đóng góp khác.

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 3 năm 2017 và bãi bỏ Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 11/9/2007 của UBND tỉnh về việc bổ sung, sửa đổi một số chế độ đối với cán bộ, viên chức và học viên sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Văn Cần

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.