• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/03/2017
UBND TỈNH LONG AN
Số: 12/2017/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long An, ngày 14 tháng 3 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện
bảo đảm hoạt động của Đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp trên địa bàn tỉnh Long An

_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQHK13 ngày 13/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Đại biểu Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngàv 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về một số chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Đại biểu Hội đông nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Long An;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 529/TTr-STC ngày 20/02/2017 và căn cứ ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại buổi họp ngày 07/3/2017 về việc thống nhất ban hành quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Đại biêu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Long An,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Long An.

Điều 2. Giao Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/3/2017; thời gian áp dụng kể từ ngày 01/01/2017; và thay thế Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 24/02/2012 của UBND tỉnh ban hành một số chế độ chính sách đảm bảo hoạt động cho các tổ chức của Hội đồng nhân dân 3 cấp; Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 24/02/2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường thị trấn thi hành quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Văn Cần

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.