• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/05/2018
UBND TỈNH LONG AN
Số: 19/2018/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long An, ngày 11 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Long An

––––––––––––––––––––

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 của Thanh tra Chính phủ - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy Long An về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII);

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh Tờ trình số 430/TTr-TTr ngày 11/4/2018 và đề xuất của Giám đốc Sở Nội vụ tại văn bản số 265/SNV-TCBC ngày   19/4/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Long An, như sau:

“2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm:

a) Văn phòng

b) Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1.

c) Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2.

d) Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3.

đ) Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng và Giám sát, kiểm tra, xử lý sau thanh tra.”

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của UBND tỉnh Long An ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Long An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5/2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng sở, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Văn Cần

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.