• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/08/2018
UBND TỈNH LONG AN
Số: 40/2018/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long An, ngày 6 tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 01/12/2015

của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV ngày 14/8/2015 của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy về “Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)”; văn bản số 1762-CV/TU ngày 01/8/2018 của Tỉnh ủy về việc điều chỉnh nội dung và lộ trình thực hiện số Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy;

Theo đề nghị tại Tờ trình số 864/TTr-SGTVT ngày 12/4/2018 của Sở Giao thông vận tải, và đề xuất tại văn bản số 305/SNV-TCBC ngày 03/5/2018 của Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 2 và Khoản 3, Điều 3 Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An, trở thành:

“2. Các tổ chức chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở:

a) Văn phòng Sở;

b) Thanh tra Sở;

c) Phòng Quản lý chất lượng - Hạ tầng giao thông;

d) Phòng An toàn giao thông;

đ) Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái.

3. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở:

a) Ban Quản lý Dự án công trình giao thông;

b) Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới;

c) Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình giao thông;

d) Trung tâm Quản lý đường bộ - đường sông;

đ) Trung tâm Đào tạo và Điều hành vận tải;

e) Cảng vụ Đường thủy nội địa”.

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng sở, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố thi hành quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Văn Cần

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.