• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 24/09/2018
  • Ngày hết hiệu lực: 01/11/2020
UBND TỈNH LONG AN
Số: 43/2018/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long An, ngày 11 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh Long An

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại tờ trình số 2195/TTr-SCT ngày 31/8/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh Long An, như sau:

1. Khoản 1 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ do cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện đăng ký hộ kinh doanh.”

2. Bãi bỏ Khoản 4 Điều 1.

3. Bãi bỏ Điểm c Khoản 3 Điều 2.

4. Điểm d Khoản 3 Điều 2 được sửa đổi như sau:

“d) Hướng dẫn thực hiện và tiếp nhận đăng ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các đối tượng quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 1 của Quyết định này.”

5. Điểm g Khoản 3 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“g) Tổ chức thu, quản lý, sử dụng phí cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ được phân cấp trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật hiện hành.”

Điều 2. Quy định chuyển tiếp

Đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng phân cấp đã được UBND cấp huyện/Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thực phẩm trước khi quyết định này có hiệu lực thi hành thì vẫn tiếp tục được sử dụng cho đến khi hết hiệu lực được ghi trên Giấy chứng nhận.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/9/2018.

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Văn Cần

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.