• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/01/2020
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2021
UBND TỈNH LONG AN
Số: 70/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long An, ngày 30 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

về tỷ lệ phân cấp nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất

 có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn xã cho ngân sách xã để

 thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Thực hiện Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân tỉnh Long An về tỷ lệ phân cấp nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn xã cho ngân sách xã để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại tờ trình số 4539/TTr-STC ngày 20/12/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về tỷ lệ phân cấp nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn xã cho ngân sách xã để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020, bao gồm:

1. Phạm vi áp dụng: Tất cả các xã trên địa bàn tỉnh Long An (trừ phường, thị trấn).

2. Tỷ lệ: Phân cấp tỷ lệ 5% tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất (sau khi hoàn trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) trên địa bàn xã (phần ngân sách huyện được điều tiết) để lại cho xã để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (kể cả những xã đã đạt chuẩn nông thôn mới) bằng hình thức ngân sách các huyện, thị xã và thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã.

3. Thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020.

Điều 2. Giao Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2020 và được áp dụng thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và xã trên địa bàn tỉnh; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Văn Cần

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.