• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 16/08/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 22/11/2007
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 73/2007/QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giảm giá bán xăng

_______________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Điều 5, Điều 6 của Pháp lệnh Giá của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 40/2002/PL-UBTVQH ngày 26/4/2002;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều 3 Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06/4/2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Thông báo số 151/TB-VPCP ngày 15/8/2007 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Sau khi thống nhất với Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các doanh nghiệp nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu tại thị trường trong nước thực hiện giảm giá bán lẻ 500 đ/l, cụ thể: giá bán lẻ xăng tối đa ở nhiệt độ thực tế (đã bao gồm cả thuế giá trị gia tăng) tại các địa bàn gần cảng nhập khẩu xăng dầu (vùng 1) như sau:

- Xăng không chì RON 95: 11.600 đ/l,

- Xăng không chì RON 92: 11.300 đ/l,

- Xăng không chì RON 90: 11.100 đ/l,

- Xăng không chì RON 83: 10.900 đ/l

Giá bán lẻ xăng tại các địa bàn xa cảng nhập khẩu xăng dầu (vùng 2) không vượt quá 2% giá bán lẻ tại vùng 1. Các địa bàn thuộc vùng 1, vùng 2 thực hiện theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) tại Quyết định số 0674/2004/QĐ-BTM ngày 31/5/2004.

Điều 2. Địa điểm bán hàng:

- Bán buôn: Hàng được giao tại kho trung tâm tỉnh, thành phố trên phương tiện bên mua;

- Bán lẻ: Hàng được bán tại cây xăng và cửa hàng bán lẻ ở các tỉnh, thành phố trên phương tiện bên mua.

Điều 3: Trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị sản xuất, kinh doanh:

- Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, mặc dù các chủng loại xăng được giảm giá bán lẻ như quy định tại Điều 1, nhưng các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính, sự nghiệp vẫn phải triệt để thực hành tiết kiệm trong việc sử dụng xăng theo quy định. Các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, căn cứ mức giảm giá xăng, có trách nhiệm xem xét hạ giá thành sản phẩm được sản xuất có nhiên liệu đầu vào là xăng, giảm giá cước vận chuyển cho phù hợp.

- Bộ Công Thương chịu trách nhiệm chỉ đạo các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối kiểm kê số lượng các chủng loại xăng theo quy định hiện hành trước khi điều chỉnh giảm giá bán, đảm bảo không xảy ra tiêu cực và hoạt động kinh doanh bán hàng thông suốt.

- Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối phải liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm giá bán xăng của các đơn vị trực thuộc, đại lý bán lẻ thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp thuộc mình quản lý.

- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố phối hợp với các Sở Công Thương có trách nhiệm kiểm tra tình hình thực hiện giá bán xăng tại địa phương, kịp thời phát hiện những sai phạm và xử lý trong phạm vi quyền hạn của mình theo các quy định hiện hành hoặc báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 13 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2007./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.